مقاله

موزه ها و آثار تاریخی استانبول

اســـتانبول دارای قدمـت و تاریخچـهای غنـــی اسـت.
این شـهر پـر از آثار تاریخـی منحصربهفـرد و موزههای
زیبایـی اسـت کـه هـر کـدام برگـی از تاریـخ را روایـت
میکننـد. همیـن موضوع هر سـاله، گردشـگران زیادی
را از سراسـر دنیـا بـه اسـتانبول جـذب میکنـد

.حواستان باشد!
پیـش از مراجعـه به هـر موزه، روزهـای تعطیلش را چک
کنیـد تا به در بسـته نخورید.
معمـوال در روز اول مـاه مبـارک رمضـان، اعیـاد مذهبـی
و بعضـی از تعطیلات ملـی، یـک سـری از جاذبههـای
گردشـگری اسـتانبول تعطیـل هسـتند. قبـل از مراجعـه
حتمـا بـه ایـن موضـوع دقـت کنیـد.
بلیـط فروشـی بیشـتر موزهها یک سـاعت قبل
از پایـان سـاعت کاری تعطیل میشـود.
بازدیـد از بعضـی جاذبههـا چندیـن سـاعت
زمـان میبـرد. طـوری برنامهریزی کنیـد که قبل
از پایان ساعت کاری بازدیدتان تمام شده باشد
و چیـزی را از دسـت ندهید.
هزینـه خـــرید خوراکـــی از بوفههـــای اماکـن
گردشگـــری چنـــدین بــرابر ســـوپرمارکتهای
محلـی اسـت.

قبـل، اماکـن گردشـگری را روی نقشـه پیـدا
کنیـد تـا بتوانیـد بـا مراجعه بـه یک نقطه از شـهر
تمـام جاذبههـای نزدیـک بـه هـم را ببینیـد و در
وقـت صرفهجویـی کنیـد.
اگـر جـزو افـرادی هسـتید کـه عـادت داریـد بـا
برنامـه سـفر کنیـد، بهتر اسـت بـه هر مـوزه زمان
مشـخصی بـرای بازدیـد اختصـاص بدهیـد تـا از
برنامـه عقـب نمانید.

۱.موزه ایاصوفیه
AyasofyaMüzesi

کمتـر کسـی اسـت کـه بـه اسـتانبول سـفر کـرده باشـد،
ولـی از مـوزه ایاصوفیه بازدیـد نکرده باشـد. ایاصوفیه
در کنار مسـجد آبی به نوعی نماد اسـتانبول به حسـاب
میآید و تصور اسـتانبول بدون اینها کار سختی است.
شـاید جالـب باشـد بدانیـد کـه ایاصوفیـهای کـه امـروز
میبینید، سومین بنایی است که در مکان فعلی ساخته
شـده اسـت. ایـن بنـای پر رمـز و راز اولیـن بـار در دورانامپراطـوری روم شـرقی به عنـوان کلیسـای ارتودوکس
بـرای عبـادت بـه روی مردم باز شـد.
حـدود 44 سـال بعـد، طی یـک اختالف سیاسـی، بنا به
آتـش کشـیده شـد و بنـای دوم طـی 11 سـال جایگزیـن
بنـای قبلـی شـد. در حـدود یـک قـرن بعـد، ایـن بنا طی
شورشهای معروف به نیکا )علیه امپراطور ژوستینیان
اول( دوبـاره به آتش کشـیده شـد و به خاطـر صدمات
زیـادی کـه دیـده بـود، قابـل تعمیـر نبـود. بـه دسـتور
ژوسـتینیان، باسـیلیکای جدیـد طـی 5 سـال جایگزیـن
بنـای قبلـی شـد و تا بـه امروز باقـی مانده اسـت.

بعـد از پیـروزی امپراطـوری عثمانی و فتح قسـطنطنیه،
بـا اضافـه شـدن عناصـر اسلامی، کلیسـا بـه مسـجد
تبدیل شـد. امروزه، ایاصوفیه که بـه عنوان نماد پیوند
اسلام و مسـیحیت شـناخته میشـود، تبدیل به یکی از
معروفتریـن موزههـای اسـتانبول شـده و بهصـورت
رایـگان میزبان گردشـگران و پژوهشـگران اسـت.

آدرس:
اسـتانبول، فاتـح، محلـه سـلطان احمـد، میدان
ایاصوفیه

ساعت کاری:
تابستان 9 صبح تا 7عصر | زمستان 9 صبح تا 6
عصر | دوشنبه ها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه Sultanahmetدر خطT

۲.مسجد سلطان احمد
SultanAhmetCamii

تماشـای تصویـر مسـجد آبـی و منارههایـش در کنـار
دریـای مرمـره، خصوصـا در هنـگام غـروب آفتـاب،
منظـرهای فراموشنشـدنی را در ذهـن هـر مسـافری
حـک میکنـد.
مسـجد سـلطان احمـد کـه بـه خاطـر رنـگ کاشـیهای
داخـل بنـا به مسـجد آبی هم معروف اسـت، به دسـتور
سلطان احمد اول، روی بقایای یک کاخ بیزانسی ساختهشـد. مسـجد آبـی بـه عمـد جلـوی مسـجد ایاصوفیـه
ساخته شـد که یادآور قدرت امپراطوری عثمانی باشد.
از داسـتانهای جالبـی کـه راجـع بـه ایـن بنـا تعریـف
میکننـد این اسـت که سـلطان احمـد به معمار دسـتور
داده بود منارههای مسـجد از altın( طال( باشـند، ولی
معمـار بـه اشـتباه altı( شـش( شـنیده بـود و بـا همین
اشـتباه شـنیداری کوچـک، معمـاری بنـا تغییـر میکنـد.
ایـن مسـجد در حـال حاضـر دارای شـش مناره اسـت.ایـن مسـجد همچنـان بـرای برگـزاری مراسـم مذهبـی
استفـــاده میشـــود. بـــرای همیـن بازدیـــدکنندگان
بایـد بـرای ورود، پوشـش اسلامی داشـته باشـند و
کفشهایشـان را در بیاورنـد. در هنـگام اقامـه هـر نماز
)5 نوبـت نمـاز در هـر روز( مسـجد بـه مـدت 90 دقیقـه
و بـرای نمـاز ظهـر جمعـه بـه مـدت 2 سـاعت تعطیـل
میشـود. در داخـل مسـجد باید با صـدای آرام صحبت
کنیـد و فقـط بـدون فلاش میتوانیـد عکاسـی کنیـد.

بهتر است بدانید که …
بازدید از مسجد آبی رایگان است.
بهتریـن سـاعت بازدید از مسـجد صبـح و قبل
از نمـاز ظهر اسـت.
بـرای حفـــظ حرمـــت مسـجد، ورودی افــراد
مسـلمان بـا توریسـتها متفاوت اسـت. معموال
جلـــوی در توریســـتی، یـک صــف طـــوالنی از
گردشـگران اسـت؛ اما خیلی سـریع جلـو میرود
و معطلـی زیـادی نـدارد.
گـول افـرادی را کـه میخواهنـد شـما را بـدون
ایسـتادن در صـف بـه داخـل ببرنـد، نخوریـد.
معمـوال ایـن یـک حقـه اسـت تـا شـما را بـه زور به
داخـل فروشگاهشـان ببرنـد تـا خریـد کنیـد.
ویلچرنشـینان بایـد برای بازدیـد از ویلچرهای
خود مجموعه اسـتفاده کنند و ویلچر خودشـان
را به مسـئولین مسـجد تحویل دهند.
عکاسی در هنگام اقامه نماز ممنوع است.

آدرس:
اسـتانبول، فاتـح، محله سـلطان احمـد، خیابان
آتمیدانی

ساعت کاری:
هـر روز 30:8 صبـح تـا 30:11 ظهـر | 1 تـا 30:2
ظهر | 30:3 ظهر تا 45:4 عصر | جمعه از 30:1
ظهر بـه بعد

مسیر دسترسی:
ایستگاه Sultanahmetدر خطT

۳.آبانبار تاریخی باسیلیکا
YerebatanSarnici

در نزدیکی ایاصوفیه و مسـجد آبی، یک آبانبار قدیمی
زیبـا وجـود دارد که بین مـردم به قصر وارونه شـناخته
میشـود. آبانبـار باسـیلیکا بـه دسـتور ژوسـتینیان،
امپراطـور روم شـرقی بـا 336 سـتون 9 متـری و 52پله
زیر زمین سـاخته شـد.
در دوران بیزانـس از ایـن مخـزن بـرای تامیـن آب کاخ
امپراطـوری و سـاکنین منطقه اسـتفاده میشـد؛ اما دردوران امپراطـوری عثمانـی تنهـا مـدت کوتاهـی بـرای
آبرسـانی بـه کاخ توپکاپـی اسـتفاده شـد. عثمانیهـا
ترجیح میدادند از آب روان استفاده کنند، برای همین
رفتهرفتـه ایـن آبانبـار بـه فراموشـی سـپرده شـد. تـا
اینکه در اواسـط قرن شـانزدهم، یک مسافر هلندی که
بـرای انجـام تحقیقاتـش در مـورد ویرانههـای بیزانس
به اسـتانبول آمده بود، آبانبار باسـیلیکا دوباره کشف
و بـه جهـان معرفی شـد.

بهتر است بدانید که …
بـرای بازدیـد از آبانبـار باسـیلیکا یـک ورودی
مخصـوص افــراد ویلچرنشـین در نظـر گرفتـه
شـــده است و در صـــورت نیـــاز میتــوانیـــد از
مسـئولین مجموعـه بخواهید شـما را راهنمایی
کنند

آدرس:
اســـتانبول، فاتـــح، محلـــه عالـــمدار، خیابـــان
یرباتـــان

ساعت کاری:
9 صبح تا 30:5 عصر

نکتـه: فضای داخلی مجموعـه در حال حاضر در
دسـت تعمیر و بازسـازی اسـت. به همیـن دلیل
امـکان دیدن فضـای داخلی برای گردشـگران تا
پایان سـال 2022 فراهم نیسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه Sultanahmetدر خطT

۴.کاخ توپکاپی
TopkapiSarayici

کاخ توپکاپـی در منطقـه تاریخـی اسـتانبول و در
همسـایگی دریای مرمره و تنگه بسـفر، بـه فاصله چند
قـدم پیـادهروی از مـوزه ایاصوفیـه قـرار گرفتـه اسـت.
توپکاپـی بـه معنـای دروازه تـوپ اسـت و وجـه تسـمیه
آن توپهـای جنگـی بزرگـی بود کـه در بیـرون دروازهها
قـرار داشـتند. بعـد از فتـح اسـتانبول، کاخ توپکاپـی بـه
دسـتور فاتح سـلطان محمد دوم بر روی بقایای یک
دژقدیمی از دوران بیزانس ساخته شد. این کاخ در دوران
سـلطان سـلیمان، بـا گسـترش امپراطـوری عثمانـی به
طـور چشـمگیری گسـترش پیـدا کـرد تا نشـانگر شـکوه
امپراطوری باشـد
کاخ توپکاپـی نـه تنهـا محـل اسـکان افـراد حکومتـی،
بلکه در حدود 400 سـال مرکز اداری، آموزشـی و هنری
امپراطـوری عثمانـی بـود. حتـی بعـد از اینکـه در قـرن
نوزدهـم خانـدان حکومتـی بـه کاخ دلماباغچـه نقـل
مـکان کردنـد و بـه تدریـج متروکـه شـد، بـاز هـم ارزش
تاریخـی خـودش را حفـظ کـرد.

بهتر است بدانید که …
برای بازدید از بخشهای مختلف کاخ توپکاپی
باید بلیطهای جداگانه تهیه کنید.
بازدیـد از بخشهـای مختلف ایـن کاخ حدودا
نصـف روز زمـان میبـرد. پـس کفـش راحـت
بپوشـید؛ چـون قـرار اسـت زیـاد راه برویـد.
اگر کارت اعتباری یا موزه کارت دارید، میتوانید
بـدون اینکـه در صـف منتظـر بمانیـد بلیـط تهیه
کنید.
سـریال معـروف حریـم سـلطان در ایـن کاخ
فیلمبـرداری شـده اسـت.

آدرس:
استانبول، فاتح، محله جانکورتاران

ساعت کاری:
9 صبـح تـا 30:4 عصـر | سهشـنبهها تعطیـل
اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه Sultanahmet در خط T

۵.کاخ دلما باغچه
DolmabahçeSaray

در قرن نوزدهم، نه فقط سـبک معماری و دکوراسـیون،
بلکـه اصـول تشـریفاتی، سـنتها و سـبک پوشـش
عثمانیهـا هـم تحـت تاثیـر دنیـای غـرب قـرار گرفـت.
کاخ دلماباغچـه در منطقـه بشـیکتاش کـه نمونـهای از
تلفیـق معمـاری عثمانـی و اروپایی اسـت، سـومین کاخ
بـزرگ اسـتانبول اسـت. دلماباغچـه بـه معنـای بـاغ پـر
از آب، پیـش از سـاخته شـدن کاخ، تفرجـگاه سلاطین
عثمانـی بود. اینجا یکی از زیباترین کاخهای اسـتانبول
اسـت کـه نبایـد بازدیـد از آن را از دسـت بدهیـد.
ایـن کاخ پرهزینـه و تجمالتـی بـه دسـتور سـلطان
عبدالمجید اول ساخته شد و بعد از تکمیل آن خاندان
حکومتـی از توپکاپـی بـه دلماباغچه نقل مـکان کردند.
سـاختمان قصر در کنار خط سـاحلی و در میان یک باغ
زیبـا قـرار گرفته کـه سـوئیتهای تشـریفاتی، اقامتگاه
ولیعهـد و حرمسـرا از بخشهـای اصلـی آن بـه شـمار
میرود.
بعـد از سـلطان عبدالمجیـد، شـش سـلطان دیگـر هـم
در اینجـا زندگـی کردنـد. شـاید جالـب باشـد بدانید که
آتاتـورک، اولیـن رئیسجمهور ترکیـه آخرین نفری بود
کـه در ایـن کاخ زندگـی کـرد و از دنیا رفـت. همچنان در
سـالروز مـرگ آتاتـورک بسـیاری از طرفدارانـش جلوی
ایـن بـاغ تجمـع میکننـد و سـرود ملـی میخواننـد و
اشـک میریزنـد.
دلماباغچه از زمان تاسیس تا به امروز شاهد تغییرات
سیاسـی زیـادی از جملـه انقلاب الفبـا و زبـان، افتتـاح
مجلـس، کنگـره زبـان و تاریخ و … بوده اسـت.

حواستان باشد!
حدنصـاب بازدیـد از کاخ دلماباغچـه 3000
نفـر در روز اسـت. پـس اگر آخـر هفته بـه بازدید
میرویـد، سـعی کنیـد صبـح، زودتـر مراجعـه
کنیـد.
اگـر در تابسـتان قبـل از سـاعت 3 ظهـر و در
زمسـتان قبـل از سـاعت 2 بـرای بازدیـد اقـدام
کنیـد، بایـــد بلیـــط حرمســـرا و سوئیتهـــای
تشـریفاتی را بـه اجبـار تهیـه کنیـد؛ ولـی بعـد از
ایـن سـاعت میتوانیـد انتخـاب کنید. پیشـنهاد
مـا ایـن اسـت کـه سـوئیتهای تشـریفاتی را در
اولویـت قـرار دهیـد.
فقـط تـا سـاعت 4 عصـر بلیـط فروشـی انجـام
میشـود.
بازدیـد از محوطـه باغ رایگان اسـت؛ ولی برای
بـرای بازدیـد از کاخ و موزههـا بایـد بلیـط تهیـه
کنیـد که هزینـه آن 150 لیر اسـت.
عکاسی در بعضی از بخشها ممنوع است.

بهتر است بدانید که …
اگـر کارت اعتبـاری داریـد، آنالیـن بلیـط تهیـه
کنیـد تـا بتوانید حداقـل 45 دقیقـه در زمانتان
صرفهجویـی کنیـد.
بهتریـن زمـان بازدیـد از ایـن کاخ وسـط هفته
اسـت، وگرنـه بایـد خودتـان را بـرای صفهـای
طوالنـی در زیـر آفتـاب آمـاده کنید.
بازدیـد فقـط بـه صـورت گروههـای 50نفـره و
با راهنما انجام میشـود. در روزهـای پربازدید،
راهنمای انگلیسـیزبان هـم در مجموعه حضور
دارد.
پیشـنهاد میکنیم حتما قبل از شـروع بازدید،
راهنمـای صوتـی مجموعه را به رایـگان دریافت
کنید تـا از بازدیدتان بیشـتر لذت ببرید.
در محوطـه بـاغ، بـرج سـاعت و یـک رسـتوران
بـا منظـره خیلی خـوب وجود دارد کـه فراموش
نکنیـد از آنها هـم بازدیـد کنید.

آدرس:
اســـتانبول، بشـــیکتاش، محلـــه ویشـــنهزاده،
خیابـــان دلماباغچـــه

ساعت کاری:
9 صبـح تـا 30:4 عصـر | دوشـنبهها تعطیـل
اسـت.

مسیر دسترسی:اتوبوسهای خط Bostancı- 129T
از میدان تکسیم و پیاده شدن در
ایستگاه Gü
۶ دقیقه پیاده روی

۶.قلعه روملی حصار
Rumehisarı

در ساحل اروپایی تنگه بسفر، یک قلعه قرون وسطایی
بـه چشـم میخـورد کـه در قـرن پانزدهـم بـه دسـتور
سـلطان محمد دوم و به منظور عملیات فتح استانبول
سـاخته شـد. اسـتانبول کـه در آن زمـان کنسـتانتینپول
یـا قسـطنطنیه نامیـده میشـد، در اختیـار امپراطـوری
روم شـرقی بود. سـلطان محمد دوم قصد داشـت تا با
مسـدود کـردن راه نیـروی دریایی نظامـی و کمکهای
تجـاری کـه از طریـق تنگه بسـفر بـه بیزانس میرسـید،
شـهر را محاصـره کند.
در ضلـع مقابل تنگه، قلعه آناتولی قرار دارد که خواهر
دوقلـوی قدیمـی روملـی حصار اسـت و ایـن دو قلعه با
کمـک همدیگر توانسـتند بـا بسـتن تنگه بسـفر، موفق
بـه فتـح قسـطنطنیه و پیـروزی امپراطـوری عثمانـی بـر
بیزانـس شـوند. سـلطان محمـد بعـد از فتـح، نام شـهر
را اسلامبول نامید تـا روی پایتخت اسلامی امپراطوری
عثمانی تاکید کند. بعد از فتح شـهر، قلعه دیگر کارکرد
سـابقش را از دسـت داد و به محل نظـارت عبور و مرور
تنگـه و مدتـی هم بـه زندان تبدیل شـد.
بازدیـد از قلعـه خیلـی سـاده اسـت و در بـاال و پاییـن
رفتن از پلهها خالصه میشـود؛ اما تماشـای اسـتانبول
از بـاالی پلههـای ایـن قلعـه تاریخـی و پراهمیت تجربه
متفاوتی اسـت.

حواستان باشد!
این جاذبه به خاطر پلههای زیاد، مناسب افراد
مسن یا معلول نیست.
از آنجایـی کـه بازدیـد از مجموعـه در فضـای باز
اتفـاق میافتـد، حواسـتان بـه اوضـاع آبوهـوا
با شد .
امکان دسترسی به باالترین نقطه قلعه وجود
ندارد.
اگر گربههراسی دارید، باید بدانید که در فضای
قلعه گربههای زیادی حضور دارند.

آدرس:
اســتانبول، ســارییر، محلــه روملــی حصــاری،
خیابــان یحیــی کمــال

ساعت کاری:
9 صبح تا 7 شب | چهارشنبهها تعطیل است.

اتوبـوسهای خـــط DT1از میــــدان
تکسیم و بعد پیاده شدن در ایستگاه
Lisesi Erkek Kabataş
دوبـاره اتوبوسهـای Fatih- 22RE
Mehmet Sultanو پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Hisarı R
۵دقیقه پیاده روی

۷.برج گالاتا
GalataKulesi

در کوچـه پـس کوچههـای پاییـن خیابـان اسـتقالل،
برجـی سـنگی بـا شـمایل قـرون وسـطایی وجـود دارد
کـه هر سـال توریسـتهای زیـادی را به خـودش جذب
میکنـد تـا از بـاالی آن بتوانند پانورامایی از اسـتانبول را
تماشـا کنند.
اولیـن بـرج گاالتـا کـه در جـای دیگـری قـرار داشـت، در
دوران بیزانـس و بـرای کنتـرل ورودی گلـدن هـورن
سـاخته شـد؛ امـا در جریـان جنگهای صلیبـی تخریب
شـد. بـرج اسـتوانهای جدید با نام برج مسـیح در سـال
1348 میلادی بـه منظـور گسـترش مسـتعمرات ژنـو
در قسـطنطنیه در 9 طبقـه سـاخته شـد کـه در روزگار
خـودش بلندتریـن سـازه شـهر بـه حسـاب میآمـد. در
دوره عثمانـی و در سـال 1717 ،بخـش بـاالی بـرج بـا
کالهـک مخروطـی، حکـم دیدهبانهای آتشنشـانی را
پیـدا کرد.
در طـی سـالیان درازی کـه ایـن بـرج بـه خـودش دیده،
بـه دفعـات دچـار حریـق شـده اسـت. یکبار هم توسـط
طوفان آسـیب زیادی دید و کالهکش را از دسـت داد و
تـا آخـر دوران عثمانـی بدون کالهـک ماند.
در دهـه 1960 ،در طـی آخریـن بازسـازی، بخشهـای
چوبـی داخـل بـرج بـا سـازههای بتنـی تعویـض شـدند
و بـا عملیـات تجاریسـازی، در بـرج بـه روی عمـوم بـاز
شـد. امروز شـما میتوانید با تهیه بلیط بـه بالکن باالی
بـرج برویـد و اسـتانبول را 360 درجـه تماشـا کنید. اگر
هم دوسـت داشـتید، میتوانیـد در رسـتوران باالی برج
اسـتراحت کنید و هنگام سـرو غذا منظـرهای بینظیر را
تماشـا کنید.

بهتر است بدانید که …
در روزهای آخر هفته یا فصلهای پرمسافر باید
زمان زیادی را برای بازدید از برج گاالتا در صف
بایستید. پس سعی کنید قبل از ظهر مراجعه
کنید تا در زیر آفتاب سوزان زیاد معطل نشوید.
بازدیدکنندگان نوشتن روی بدنه پایینی برج را
تبدیل به یک رسم ناپسند کردهاند. شما به عنوان
یک گردشگر فرهنگی، این رسم را ادامه ندهید.
آسـانســور فقــط تــا طبقـه هفتــم بــاال میرود
و بــاید از طـــریق پلهها دو طــبقه بـــاال بروید تا
پلههـای مارپیـچ بـرج را هـم تجربــه کنید.
اگـر در زمـان اذان ظهـر بـه بـاالی بـرج برسـید،
شـاهد صحنـه متفاوتـی خواهیـد بـود. از تمـام
مسـجدهــای شهـر صــدای اذان مـیآیــد که بــا
پــرواز مــرغان دریایی تصــویر منحصربهفردی
را بـرایـتــان بــه یـادگـــار خـواهـنـد سـاخـت.
پیشنهاد میکنیم تماشای غروب آفتاب را از
باالی برج گاالتا از دست ندهید.

آدرس:
استانبول، بیاغلو، محله برکتزاده، خیابان بیوک
هندک

ساعت کاری:
۹ صبح تا ۸:۳۰ شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه Şişhaneدر خط M2
5 دقیقه پیاده روی

۸.خیابان استقلال
IstiklalCaddesi

محـال اسـت اسـم اسـتانبول به میـان بیاید، ولی کسـی
یـاد خیابـان اسـتقالل نیفتـد. پیـادهراه 1/4 کیلومتـری
اسـتقالل، یکـی از معروفتریـن خیابانهـای اسـتانبول
اسـت که در آخر هفتههای فصلهای پرمسـافر، روزانه
3 میلیـون نفـر از آن بازدیـد میکنند.
نـام خیابـان اسـتقالل بـا فروشـگاههای رنگارنـگ و
برندهـای معـروف، کافهها متنوع، بسـتنیفروشهای
بامـزه، موسـیقیهای خیابانـی، سـالنهای سـینما،
کلوپهای شـبانه، گالریهای هنری و کتابفروشیهای
قدیمـی گـره خـورده و بـا ترامـوای قرمز رنـگ معروف و
قدیمـیاش در ذهـن مسـافران مانـدگار شـده اسـت.
یک سـر این خیابان به میدان تکسـیم و سـر دیگر آن به
محلـه قـرون وسـطایی اطراف بـرج گاالتا میرسـد. چه
پیـاده کل خیابـان را گـز کنیـد و چـه تصمیـم بگیریـد بـا
ترامـوای قدیمـی از آن عبور کنید، میتوانید از تماشـای
سـاختمانهای دورههـای مختلف، از عثمانـی گرفته تا
معمـاری مدرن امـروز، در دو طرف خیابان لذت ببرید.
در دوران عثمانـی ایـن خیابان به خیابـان کبیر معروف
بود و پاتوق روشنفکران و اروپاییان بود. در سال 1923 ،
بعـد از جنگ اسـتقالل ترکیه بـه خیابان اسـتقالل تغییر
نـام داد. در دهـه 1970 تـا 1980 ایـن خیابـان اوضـاع
نامناسـبی پیـدا کـرد و شـهرداریهای محلـی تصمیـم
گرفتند به آن سـر و سـامان بدهند. در همـان زمان بود
کـه خانههـای قدیمی از سـاکنان قدیمـیاش خریداری
و مرمت شـدند، تراموای قدیمی در آن مسـتقر و رسـما
تبدیـل بـه پیـادهراه شـد. رفتهرفتـه کسـب و کارهـای
امـروزی و مراکـز هنـری در ایـن خیابـان رونـق گرفـت و
قیمـت زمیـن در آن منطقـه باالتـر رفت و طبقـات باالتر
جامعـه در آن سـاکن شـدند. همـه این تغییـرات باعث
شـد اسـتقالل به اوضاع سـابقش برگردد و امروزه پر از
گردشـگر و حـال خوش باشـد.

بهتر است بدانید که …
بـرای یـک گشـتوگذار حسـابی در خیابـان
اسـتقالل، حـدود یـک روز زمـان نیـاز داریـد.
در لیسـت زیـر میتوانیـد بـا تعـدادی از نقـاط
توریسـتی ایـن خیابـان آشـنا شـوید:
میدان تکسیم و مجسمه استقالل
مـوزه مـادام توسـو و مجسـمههای مومـی
افـراد مشـهور
پاســـاژ چیچـک کــه مدتـــی بعـد از انقلاب
روسـیه زنـان ثروتمنـد روسـی در آن گلفروشـی
میکردنـد، ولـی االن پـر از کافـه و رسـتورانهای
مختلـف اسـت.

دومیـن ایسـتگاه قدیمـی متـروی جهـان به
نـام Tünel
کلیسای سنت آنتوان با معماری نئوگوتیک
خیـــابــان فرانســــــویهـــــا با رستـــــوران
و دکوراسیون فرانسوی و خوش آب و رنگش
مـوزه معصــومیت و رمــان معـروف اورهان
پاموک
موزه پرا و هنر اوریانتالیست قرن نوزدهم
موزه دراویش و تماشای رقص سماع
گرافیتیهای توی کوچه پس کوچهها

آدرس:
اسـتانبول، بیاغلـو، میـدان تکسـیم، خیابـان
اسـتقلال

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه Taksim در خط M

۹.موزه معصومیت
MasumiyetMüzesi

موزه معصومیت روایتگر داسـتان عاشـقانهای است که
در سالهای 1974 تا 2000 بین کمال، تاجر ثروتمند و
فوسـون، خویشاوند دور و فقیرش اتفاق افتاده است.
اگر عالقهمند به ادبیات ترکیه باشید، حتما با نویسنده
مشهور و برنده جایزه نوبل ترکیه یعنی اورهان پاموک
آشـنا هسـتید. موزه معصومیت نام یکـی از آثار معروف
پامـوک اسـت که در سـال 2008 به چاپ رسـید و بعد ازچهار سـال موزهاش هم در استانبول افتتاح شد.
ایـده نوشـتن کتـاب و شـکلگیری مـوزه بـه صـورت
همزمان از سـال 1990 در ذهن نویسنده شکل گرفت و
خودش اعتقاد دارد که بازدید از موزه باگاتی والسچی
ایتالیـا تاثیر زیـادی روی ایدهاش داشـته اسـت.
درسـت اسـت کـه کتـاب و مـوزه هـر دو بـه یک داسـتان
اشـاره دارنـد، ولی مسـتقل از هـم عمل میکننـد. برای
بازدید از موزه الزم نیسـت حتما کتاب را خوانده باشـید
و بـرای فهـم بهتر کتـاب الزم نیسـت حتما مـوزه را دیده
باشـید. امـا اگر قبـل از بازدید از مـوزه، کتـاب را خوانده
باشـید، میتوانیـد تمام اشـیایی را که در کتـاب به آنها
اشـاره شـده اسـت، اینجـا پیـدا کنیـد. اشـیای مـوزه در
جعبههای مختلف و بـه ترتیب اتفاقات کتاب چیدمان
شـدهاند و سـعی میکننـد اتفاقـات و خاطـرات دوران
مختلـف را بـرای بازدیدکننـدگان تداعی کننـد. در عین
حال، موزه نمایشـگر زندگی روزمره سـاکنین استانبول
در نیمـه دوم قرن بیسـتم هم هسـت.

بهتر است بدانید که …
اگـر هنـگام ورود بـه مـوزه معصومیـت، کتاب را
بـه همـراه داشـته باشـید، میتوانیـد بـه رایـگان
از مـوزه بازدیـد کنیـد. موقـع ورود در صفحـهای
از کتـاب کـه بلیـط مـوزه در آن چاپ شـده اسـت،
مهـر ورود میخـورد.
بـا پرداخت هزینه میتوانید از راهنمای صوتی
انگلیسی موزه استفاده کنید.
فـــقــــط طــبقــــه اول ایـــــن مـــــوزه مـنـاســــب
ویـلچرنـشـــــینها اســـــت.

آدرس:
اســتانبول، بیاغلــو، محلــه فیروزآقــا، خیابــان
چوکورجومــا، کوچــه دالگیــچ، شــماره۲

ساعت کاری:
هـر روز سـاعت 10 صبـح تـا 6 عصر | پنجشـنبهها
سـاعت 10 صبـح تـا 9 شـب | دوشـنبهها، روز اول
ژانویـه، عیـد فطـر و عیـد قربان تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:ایستگاه Taksim در خط M2ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقلال
و پیاده شدن در ایستگاه گلاتاسرای
۵دقیقه پیاده روی

۱۰.موزه مادام توسو
MadameTussaudsMüzesi

اگـر دوسـت داریـد چهره هـای معـروف و سرشـناس
ترکیـه را از نزدیک ببینید و با آنها عکس بگیرید، حتما
بایـد به مـوزه مادام توسـو در اسـتانبول سـر بزنیـد. در
این موزه تشـخیص مجسـمههای مومی از انسـانهای
واقعی کار سـختی است. در موزه مادام توسو میتوانید
از مجسـمههای افراد تاثیرگذار در زمینههای سیاسـی،
هنـری، اجتماعـی، مذهبـی، ورزشـی و تاریخـی ترکیـه و
جهـان دیـدن کنیـد و بـا آنهـا عکـس بگیریـد و از هنـر
مجسمهسـازی لـذت ببرید.
قبـل از بازدیـد از مـوزه خـوب اسـت کمـی راجـع بـه
تاریخچـه شـکلگیری ایـن مـوزه بدانیـد؛ حـدود 260
سـال پیـش آنـا ماریـا )مـادام توسـو( در استراسـبورگ
فرانسـه بـه دنیا آمد. پـدرش دو ماه قبـل از تولدش در
جنگ کشـته شـد و بعد از آن در شش سـالگی به همراه
مـادرش بـه سـوییس رفـت و در خانه دکتـری محلی به
نـام کورتیوس خدمتکار شـد و او را دایی صدا میزد. در
نوجوانـی به همـراه دایی مجسمهسـاز بـه پاریس رفت
و سـاخت مجسـمههای مومـی را یـاد گرفـت و بعـد بـه
عنـوان هنرمنـد در مجموعه دایی مشـغول به کار شـد.
او از آن موقع مجسمههای مومی چهرههای سرشناس
زیادی را سـاخت و مورد تحسـین قرار گرفـت. در اواخر
عمـر وی، اولیـن مـوزه مادام توسـو در لندن برپا شـد و
بعـد از آن تـا بـه امروز در شـهرهای مختلـف جهان مثل
آمسـتردام، نیویورک، اسـتانبول و … گسترش یافت.

حواستان باشد!
بـرای بازدیـد از مـوزه نهایتا تا قبل از سـاعت 7
عصر باید وارد شـوید.

آدرس:
اسـتانبول، بیاغلـو، میـدان تکسـیم، خیابـان
اسـتقالل، شـماره 58/5

ساعت کاری:
هر روز ساعت 10 صبح تا 8 شب

مسیر دسترسی:ایستگاه Taksim در خط M
۵دقیقه پیاده روی

۱۱.کلیسای چوراKariyeMüzesiکلیسـای چورا یا کلیسـای کاریـه یکی از جاهـای دیدنی
اسـتانبول اسـت که در مقایسـه بـا جاذبههـای معروف
اسـتانبول خیلی نامش شـناخته شده نیسـت. در زبان
یونانـی، چـورا بـه معنـای حومـه شـهر اسـت و در اوایـل
قـرن پنجـم میلادی کـه ایـن بنـا سـاخته شـد، خـارج از
شـهر قسـطنطنیه قرار داشـت.
چـورا بارهـا در طـی تاریـخ آسـیب دید و بازسـازی شـد.
آخریـن بازسـازی تاریخـی آن در قرن چهاردهم توسـط
وزیـر خزانـه و مسـئول خانـه هنرهـای بیزانسـی انجـام
شـد و موزاییککاری و نقاشـیهای آبرنگـی بنا در همان
دوران اضافـه شـد. سـاختمانی کـه در حـال حاضـر
میبینیـد، متعلـق بـه همـان دوران اسـت.
عثمانیهـا بعـد از فتـح شـهر، طبـق رسـم همیشـگی،
کاربـری بنـا را از کلیسـا بـه مسـجد تغییـر دادنـد و روی
تزئیناتـش را بـا گـچ پوشـانده و محـراب و منـاره بـه آن
اضافـه کردنـد. در جریـان آخریـن بازسـازیهای دوره
معاصـر، کلیسـا تبدیـل بـه مـوزه شـد و نقاشـیها و
تزئینـات از زیر گچ بیـرون آمدند و قابل بازدید شـدند.
البتـه ایـن را هـم بایـد اضافـه کـرد کـه همـه بخشهای
بنـا اسـتحکام کافـی را برای بازدیـد ندارد، امـا همچنان
باقـی بخشهـا ارزش بازدیـد دارنـد.

آدرس:
استانبول، فاتح، محله کاریه، خیابان کاریه جامی

ساعت کاری:
تابسـتان 9 صبح تا 7 شـب | زمسـتان 9 صبح تا
5 عصر

مسیر دسترسی:ایستگاه Vezneciler در خط M
۲ دقیقه پیادهروی تا ایستگاه
Şehzadebaşı
اتوبوسهای خط
Mahallesi Emre Yunus – 38B
و پیاده شدن در ایستگاه
Ezer Emre Yunus Şe
۱۰ دقیقه پیاده روی

۱۲.موزه دراویش چرخان
GalataMevlevihanesiMüzesi

اگرچـه مقبـره موالنـا در قونیـه قـرار دارد و تماشـای
رقص سـماع دراویـش در آنجا لطـف دیگـری دارد، اما
در انتهای خیابان اسـتقالل هم میتوانید شـاهد چنین
مراسـمی باشید.
بـا بازدیـد از مـوزه دراویـش چرخـان بـا سـبک زندگـی
دراویـش و نـوع نیایـش آنهـا آشـنا میشـوید. مولوی
حانهسـی شـامل بخشهـای مختلفـی مثـل محوطـه
سـماع، اتاق دراویش، اتاق سـلطان و شـیخ، کتابخانه،
مقبرههـا و … اسـت. مـوزه در بخـش سـماعخانه قـرار
دارد و در آنجـا میتوانیـد از اقالم اهل تصوف، صفحات
خوشنویسـی شـده و آالت موسـیقی بازدیـد کنید.

حواستان باشد!
ظرفیـت تماشـای رقص سـماع محدود اسـت.
بهتر اسـت از یک روز تا چند سـاعت قبل از شروع
برنامه بلیـط تهیه کنید.

آدرس:
اسـتانبول، بیاغلـو، محلـه شـاهکولو، خیابـان
گلیـپ دده، شـماره 15

ساعت کاری:
تابسـتان 9 صبح تا 7 شـب | زمسـتان 9 صبح تا
5 عصر | دوشـنبهها تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه Şişhane در خط M

۱۳.قلعه یدیکوله
YedikuleZindanlarıMüzesi

حتما شـما هـم به کمک فیلمهـای تاریخـی، تصویری از
زندانهـای تاریـک و ترسـناک در ذهنتـان دارید. قلعه
یـا زنـدان یدیکولـه با هفـت برج، یکـی از ترسـناکترین
زندانهـای تاریـخ اسـتانبول بـوده اسـت، ولـی امـروز
شـما میتوانیـد در کمـال امنیـت و آرامـش از آن بازدید
کنید .
بـرای درک بهتـر بگذاریـد کمـی شـما را بـا آنچـه بـر ایـن
قلعه و دروازههایش گذشـته اسـت، آشـنا کنیـم. اولین
سـنگ بنای یدیکوله در دوران امپراطوری روم گذاشـته
شـد. تئودوسـیوس اول طـاق نصرتـی سـاخت کـه بـه
دروازه طالیـی معـروف بـود. در آن زمـان طـاق بـه هیچ
دیواری متصل نبود، چون هنوز دیوارهای شـهر ساخته
نشـده بود.
تئودوسـیوس دوم دیوارهـای شـهر را طـوری گسـترش
داد کـه دروازه طالیـی درون آن قرار گرفـت. این دروازه
بـه ورودی پیروزمندان امپراطوری بیزانس تبدیل شـد
و پیروزمندان زیادی از زیر آن گذشتند. بعدتر در اواخر
دوره بیزانس به منظور دفاع از شـهر دیوارکشـی شـد و
دیگر باز نشـد.
بعـد از فتـح قسـطنطنیه توسـط عثمانیهـا، سـلطان
محمـد دوم، سـه بـرج دیگر بـه آن اضافه کـرد و از آن به
عنوان خزانـهداری، بایگانی و زندان حکومتی اسـتفاده
شـد. در طـی سـالهای مختلـف، سیاسـتمداران و
دیپلماتهـای خارجی زیادی در آنجـا زندانی بودهاند.

بهتر است بدانید که …
افسـانههای قدیمـی میگوینـد هنگامـی کـه
عثمانیها در شـرف ورود به قسطنطنیه بودند،
فرشـته نجـات، کنسـتانتین پنجـم را بـه یـک
مجسـمه مرمـر تبدیـل کـرد و زیـر دروازه طالیی
پنهـان کـرد تا شـاید دوبـاره از خواب بیدار شـود
و شـهر را تصـرف کنـد.
امـروز عالوه بر اینکـه این زندان به موزه تبدیل
شـده اسـت، کنسـرتها و تئاترهـای میدانـی
متعـددی در آن برگـزار میشـود. در حـال حاضر
موزه در حال بازسازی است، پس قبل از مراجعه
حتمـا از بـاز بودن آن مطمئن شـوید.

آدرس:
استانبول، فاتح، محله یدیکوله، خیابان یدیکوله
میدانی

ساعت کاری:
30:8 صبح تا 6 عصر | یکشنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:ایستگاه Yenikapı Marmaray
در خط M2
قطـار Marmaray و پیـاده شـدن در
ایسـتگاهKazlıçeşme Marma
۷دقیقه پیاده روی

۱۴.میدان هیپودروم
Hippodrome of Constantinople

هیپودروم به زبان یونانی به معنای میدان اسـبدوانی
اسـت. اینجا مرکـز گردهماییهـای اجتماعی و ورزشـی
در دوران بیزانـس بـوده اسـت. امـروز چیز زیـادی از آن
دوران، به جز یک سـتون باقی نمانده اسـت و به میدان
سـلطان احمـد یـا میـدان اسـب )آت میدانـی( شـناخته
میشود.
اولیـن هیپودروم با گنجایش 100 هزار تماشـاچی وقتی
سـاخته شـد کـه کنسـتانتین کبیـر، شـهر را قسـطنطنیه
نامیـد. زمین مسـابقه حالت U شـکل داشـت و جایگاه
امپراطـور در شـرق آن قـرار گرفتـه بـود کـه از کاخ اصلی
مسـتقیما به آن راه داشـت.
در کنار مسـابقات اسـبدوانی و ارابهرانی، مراسـمهای
بـزرگ دولتی که هم مردم و هم امپراطور در آن شـرکت
میکردنـد نیـز در اینجـا برگـزار میشـد. ایـن رقابتهـا
گاهـی بـا شـرطبندی گروههـای مختلـف سیاسـی یـا
مذهبـی همـراه بود کـه بعضـی از آنها به شـورشهای
داخلـی منجر میشـد.
در طی جنگهای صلیبی، شـهر و به طبع آن، هیپودروم
آسـیب زیـادی دیـد و تزئیناتـش بـه غـارت رفـت. مثلا
گفته میشـود چهار مجسـمه اسـبی که امروز در میدان
سـنمارکو ایتالیـا اسـت، آن زمـان توسـط ونیزیهـا از
اینجـا به غـارت رفته اسـت.
از فتـح شـهر، عثمانیهـا کـه عالقـهای بـه برگـزاری ایـن
گونـه مسـابقات نداشـتند، بـه جـای بازسـازی بنـا از
سـنگهای آن بـرای ساختمانسـازی اسـتفاده کردنـد.
البته گفته میشـود مراسـم ختنه پسران سلطان احمد
سـوم در هیپـودروم برگـزار شـده اسـت و تصاویـر به جا
مانـده از آن دوران مدعـی ایـن اسـت که بنـا در آن زمان
هنـوز پابرجـا بوده اسـت.
در وسط میدان هیپودروم، سه ستون وجود داشته است
که شامل ستون اُبِلیسک )ستون چهارگوش نوک تیز( با
خط هیروگلیف، ستون ابلیسک سنگی و پایه ستونی با
سر ستونی از مارهای بهم پیچیده میشده است. البته
در حال حاضر فقط دو ستون ابلیسک باقی مانده و از
ستون سوم اثری نمانده است. در واقع اینها، تنها بقایای
آن میدان قدیمی هستند که در محوطه میدان سلطان
احمد میتوانید از آنها دیدن کنید.

آدرس:
اسـتانبول، فاتـح، محلـه بینبیـر دیـرک، میـدان
سـلطان احمـد

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه Sultanahmet در خط T1

15.برج دختر
Kız Kulesi of Constantinople

بعضـی وقتهـا افسـانهها بـه کمـک یـک بنـای تاریخی
میآیند تا آن را برای همیشـه جاودانه کنند. برج دختر
و داسـتانهای جالبـی که محلیها راجع بـه آن تعریف
میکننـد، یکی از جاذبههای دیدنی اسـتانبول اسـت.
برجـی کـه در حـال حاضـر در نزدیکـی سـاحل بخـش
آسـیایی تنگه بسـفر قرار دارد، سـومین برجی اسـت که
در همـان مکان سـاخته شـده اسـت. از تاریخچه اولین
بـرج، اطالعـات دقیقی در دسـت نیسـت؛ اما بر اسـاس
سـبک معمـاری آن تخمیـن زده میشـود کـه قدمت آن
بـه 340 سـال قبـل از میالد میرسـد و با نـام دامالیس
و لینـدروس شـناخته میشـده اسـت. بعـد از مـرگ
دامالیـس )همسـر پادشـاه آتن( نـام برج بـه یادبود او
بـه دامالیـس تغییر کرد. البته در زمـان امپراطوری روم
شـرقی به نام آرکال )قلعه کوچک( هم شـناخته میشـد.
بعد از فتح قسـطنطنیه توسـط عثمانیها، قلعه آسیب
دیـد و برجـی چوبـی جایگزینش شـد. دومیـن برج هم
در آتشسوزی سال 1719 از بین رفت. بعد از آن تصمیم
بر آن شـد تا برجی سـنگی توسـط معمار ارشـد آن زمان
Paşa İbrahim Damat Nevşehirli ساخته شود.
یک کیوسـک شیشهای جایگزین قسمت مخروطی برج
شـد و گنبدی سـربی روی کیوسک اضافه شـد. کتیبهای
بـه خـط خوشـنویس معـروف آن زمـان، راکیـم افنـدی،
بـه همراه امضای سـلطان محمد دوم روی سـنگ مرمر
حـک شـد و روی سـردر بـرج نصب شـد. در سـال 1857
یـک فانـوس دریایـی بـه آن اضافه شـد و در سـال 1920
سیسـتم روشـنایی اتوماتیک جایگزین چراغ برج شـد.
در طـی ادوار مختلف، برج دختـر کاربریهای متفاوتی
مثـل بـرج دفاعـی، مرکـز جمـعآوری مالیـات تاجـران،
فانوس دریایی، بیمارستان قرنطینه مبتالیان به وبا در
سـال 1830 ،ایستگاه رادیویی و ساختمان وزارت دفاع
پیدا کرد تا اینکه در سـال 1982 باالخره به شـرکتهای
دریایی واگذار شد. در نهایت در سال 2000 ،بعد از پشت
سـر گذاشـتن بازسـازیهای مختلـف، تبدیل بـه یکی از
نقاط توریستی استانبول شد. در حال حاضر میتوانید
از مـوزه و رسـتوران بـرج بازدیـد کنیـد و لـذت ببریـد.

بهتر است بدانید که …
معروفتریـن افسـانه بـرج دختـر، داسـتانی
مربوط به 500 سـال قبل از میالد است و روایتگر
عشـق مردی به نام لیندروس به راهبهای به نام
هیرو اسـت که در بـرج زندگی میکرد. لیندروس
هـر شـب بـه سـمت بـرج شـنا میکـرد تـا بتوانـد
هیـرو را ببینـد و هیـرو هـر شـب مشـعلی را در
باالی برج روشـن میکـرد تا راهنمـای لیندروس
باشـد. یک شـب طوفانی در حالی کـه لیندروس
مشـغول شـنا بود، باد مشـعل را خامـوش کرد و
لینـدروس مسـیر را گـم کـرد و بـر اثر شـنای زیاد
خسـته و غـرق شـد. موجهـا پیکـر لینـدروس
را بـه صخرههـا آورده بودنـد و هیـرو بـا دیـدن
ایـن صحنـه تـاب نیـاورد و از بـاالی بـرج خودش
را بـه پاییـن پرتـاب کـرد و بـا مرگش عشقشـان
جاودانه شـد.
افسـانه مار و بطال دو افسـانه دیگری است که
دربـاره بـرج دختـر نقـل میشـود و بهانـه خوبی
اسـت تـا از محلیهـا بخواهیـد برایتـان تعریـف
کنند

آدرس:
استانبول، تنگه بسفر

ساعت کاری:
هر روز از 9 صبح تا 7 شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه Kabatş در خط T1
قایقهـای KızKulesi – Kabataş
در اسـکله کاباتـاش

16.کاخ بیلربی
BeylerbeyiSarayı

وقتی سـوار بر کشـتی مشـغول لذت بردن از مناظر کنار
تنگه بسـفر هسـتید، در سـاحل منطقه آسـیایی، کاخی
بـا شـکل و شـمایل قـرن نوزدهـم میبینیـد کـه بـه کاخ
بیلربـی معروف اسـت. اگـر بخواهیم از ترکی به فارسـی
ترجمـهاش کنیم، میشـود کاخ آقـا بزرگ!
ایـن کاخ کـه پناهـی خنـک در گرمـای سـوزان تابسـتان
اسـت، توسـط سـلطان عبدالعزیز سـاخته شـده است.
اولیـن کاخ در اوایـل قـرن نوزدهم سـاخته امـا طی یک
آتشسـوزی از بین رفت و کاخ فعلی به جایش سـاخته
شد .
بیلربـی یـک کاخ تابسـتانه بـوده و بیشـتر بـه عنـوان
مهمانخانه سلطنتی استفاده میشده است و مهمانان
سیاسی بنامی مثل امپراطور اتریش، سومین امپراطور
فرانسـه، همسـر ناپلئـون، دومین امپراطور آلمـان و …
در اینجـا اقامـت داشـتهاند. شـاید جالب باشـد بدانید
اسـم ناصرالدین شـاه خودمان هم در لیست مهمانان
بـه چشـم میخورد.
از داسـتانهای جالـب ایـن کاخ ایـن اسـت که سـلطان
عبدالحمیـد دوم، بعـد از عزل شـدن از مقامش، اولین
سـلطانی بـود کـه 6 سـال آخـر عمـرش را در ایـن کاخ
گذرانـد تـا از جنـگ بالـکان در امـان بماند.

آدرس:
اسـتانبول، اوسـکودار، محلـه بیلربـی، خیابـان
عبـدل آقـا، کاخ بیلربـی

ساعت کاری:
هـــر روز از سـاعت 9 صبـــح تـا 5 بعـد از ظهـــر |
دوشــنبهها تعطیـــل اسـت.

مسیر دسترسی:
اتـوبـوسهای Taksim– Kadıköy
از میـدان تکسـیم و بعـد پیاده شـدن
در ایسـتگاه Köprüsü Bo
15 دقیقه پیاده روی

17.موزه اتومبیلهای کالسیک آتامان
Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi

طرفـداران اتومبیلهـای کالسـیک عاشـق این هسـتند
کـه از موزههـای مختلـف اتومبیـل در سراسـر دنیـا
بازدیـد کننـد. اگـر شـما هـم جـزو ایـن دسـته از افـراد
هسـتید، باید از موزه اتومبیلهای اورال آتامان بازدید
کنیـد. در ایـن مجموعـه حـدود 60 اتومبیـل قدیمـی
و فوقالعـاده متعلـق بـه دهههـای 1920 تـا 1970 بـه
نمایـش گذاشـته شـدهاسـت که هـر کدام نقـش مهمی
در تاریـخ اتوموبیلسـازی داشـتهاند.
در فضـای میانی بلـوک A یعنی در بخـش اتومبیلهای
آمریکایی، یک رسـتوران به سـبک داینرهای دهه 1950
تـا 1960 آمریـکا قـرار دارد. همچنیـن در بخـش میانـی
بلـوک B و در جایـی کـه اتومبیلهـای اروپایـی نمایـش
داده میشـوند، یـک بار به سـبک بریتانیایـی با فضایی
گرمتـر بـه همـراه یـک کتابخانـه، پیانـو و اشـیای قیمتی
قـرار گرفته اسـت

دکـور زیبـا و منحصـر بـه فـرد، بیلبوردهـای نئونـی
و موسـیقیهای جـذاب باعـث شـده اینجـا فراتـر از
یـک نمایشـگاه اتومبیـل باشـد. در فضـای نمایشـگاه
رویدادهـای مختلفـی مثـل مراسـم عروسـی، جشـن
تولـد، دورهمیهـای دوسـتانه و خصوصـی هـم برگـزار
میشـو د

آدرس:
اسـتانبول، سارییر، محله فراحولر، خیابان نوری
پاشا، شماره 107

ساعت کاری:
از جمعه تا یکشنبه ساعت 11 صبح تا 6 عصر

مسیر دسترسی:
ایستگاه Hacıosman در خط M
اتوبوسهـای 29M1 و پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Oktay Meti

18.خیابان فرانسویها
Fransız Sokağı Kültür Merkezi

خیابانـی پلکانـی و پـر از رنگهـای شـاد، کافـه و
رسـتورانهایی که با سـلیقه فرانسـوی تزئین شـدهاند
و توریسـتهایی که بـا چهرههای خنـدان و دوربین به
دسـت مشـغول لذت بـردن از تعطیالتشـان هسـتند،
همه و همه تصاویری اسـت که به محض وارد شـدن به
خیابـان فرانسـویها شـما هـم بخشـی از آن میشـوید.
برخلاف تصـور عامـه، در ایـن خیابـان خوراکیهـای
فرانسـوی سـرو نمیشـود و روحیـه فرانسـوی فقـط در
ظاهـر خیابـان خالصـه شـده اسـت؛ ولـی باز هـم چیزی
از حـال خـوب ایـن خیابـان کـم نمیکنـد.

بهتر است بدانید که …
اگر از فضاهای شـلوغ لذت میبرید، پیشـنهاد
میکنیـم از عصـر بـه بعـد بـه اینجـا سـر بزنیـد تـا
سـرزندگی بیشـتری را احسـاس کنید.
معمـوال رسـتورانهای ایـن خیابان تا سـاعت 2
نیمهشـب باز هسـتند.

آدرس:
استانبول، بیاغلو، محله فیروزآقا، خیابان ینی
چارشی، خیابان حایریه

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه Taksim در خط M
ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقالل
و پیاده شدن در ایستگاه گالاتاسرای
۳دقیقه پیاده روی

۱۹.موزه پرا
Pera Müzesi

موزه خصوصی پرا یکی از موزههای معروف استانبول
است که در ســـال 2005 توســط یک زوج به نامهــــای
Kıraç Sunaو Kıraç İnan تاسیس شد. ساختمان
این موزه، سابقا متعلق به یک هتل قدیمی بود که در
سال 2003 در عملیات بازسازی، حالوهوای مدرن و
امکانات الزم برای یک موزه به آن اضافه شد. در این
موزه خصوصی شما میتوانید از مجموعههای دائمی و
نمایشگاههای موقت بازدید کنید.

کلکسیونهای دائمی موزه متشکل از سه بخش
نقاشیهای شرقی، ابزار اندازهگیری قدیمی آناتولی و
کاشی و سرامیک کوتایا است. موزه پرا با موسسهها و
موزههای مختلفی در داخل و خارج از ترکیه همکاری
میکند تا بتواند مخاطبینش را با آثار هنری ارزشمند
آشنا کند. موزه ویکتوریا و آلبرت لندن، مدرسه هنرهای
تجسمی نیویورک، موزه ایالتی سنتپترزبورگ روسیه
و… موسسات بینالمللی و موزههایی هستند که با پرا
همکاری میکنند.

آدرس:
استانبول، بیاغلـــو، محلــه آسمــالی مسجـید،
خیابان مشروطیت، شماره 65

ساعت کاری:
سهشنبه تا شنبه از ساعت 11 صبح تا 6 عصر |
یکشنبهها از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر | دوشنبهها
تعطیل است

مسیر دسترسی:
ایستگاه Şişhane در خط M2
۵دقیقه پیاده روی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *