مقاله

معرفی شهر زیبای استانبول

استانبول شهر عجایب اسـت. شهری که شکوه گذشته،
جریـان حـال و نگاه به آینده را همزمـان در خود دارد و
دو قـاره اروپا و آسـیا در آن همدیگـر را مالقات میکنند.
شـهری کـه میتـوان همزمـان در آن فرهنـگ شـرقی و
غربـی را تجربه کرد و از زیباییهـای هر کدام لذت برد.
شـهری کـه بـه خاطـر موقعیـت اسـتراتژیک و تاریخچه
غنـیاش، میتـوان فرصـت کشـف را در کوچـه و پـس
کوچه هایـش یافـت و روزهـا از آثـار معمـاری و تاریخـی
زیبایـش بازدیـد کرد و یـاد گرفت.

شـهر اسـتانبول در کنـار آثـار تاریخـی، پـر از گزینه هـای
متنـوع بـرای لـذت بـردن از تعطیلات اسـت؛ از شـنا و
کشتی سـواری در دریـا گرفتـه تا شـهربازیهای مدرن و
سـالنهای سـینمای متنـوع.
هر کوچـه اش پـر از کافه و رسـتورانهای مختلـف اسـت و گالریهـا و سـالنهای
تئاتـر و کنسـرتش میزبان هنردوسـتان.
هـر کسـی بـا هـر سـلیقه و اعتقـادی به اسـتانبول سـفر
کنـد، بی شـک عشـق این شـهر در دلـش جا بـاز میکند و سـفر اول، سـفر آخـر نخواهـد بود.
          
══━━━━✥◈✥━━━━══
استانبول از دیروز تا امروز

اولیـن سـاکنان شـهر اسـتانبول، در هـزاره دوم قبـل
از میلاد در بخـش آسـیایی ایـن شـهر سـاکن شـدند.
اولیـن اسـم شـهر یعنـی بیزانتیـوم کـه یـک اسـم یونانی
اسـت، از یـک شـاه مِ گارایـی بـه اسـم بیـزاس گرفته شـد
کـه افـرادش را در قـرن هفتم قبـل از میالد به این شـهر
آورد. نقـل میکننـد کـه شـاه بیـزاس ایـن نقطـه را بعـد
از مشـاوره بـا یـک پیشـگو انتخـاب کرد. پیشـگو به شـاه
گفتـه بـود کـه بایـد آن سـوی سـرزمین کورهـا سـکونت
داشـته باشـد. بیـزاس وقتـی بـه ورودی تنگـه بسـفر و
دریـای سـیاه رسـید و دیـد که سـاکنان قبلـی، این همه
آب و دشـتهای سرسـبز را نادیده گرفتهاند و در اینجا
زندگـی نکردهانـد، اینطـور برداشـت کـرد کـه حتمـا کور
بودهانـد کـه ایـن همـه زیبایـی را ندیدهانـد. بـه همیـن
خاطـر ایـن منطقـه را بـرای سـکونت انتخـاب کرد.

در قرن ششـم پیش از میالد، پارسـیها کنترل این شهر
را به دست گرفتند. بعد از آن، در حدود قرنهای چهارم
تا دوم قبل از میالد، کنترل شـهر به دسـت اسکندر کبیر
افتـاد. سـال 193 بعـد از میلاد، یـک امپراطـور رومـی به
اسم سپتیموس سِ وروس آن را فتح کرد و تا قرن چهارم
بعـد از میلاد، ایـن شـهر تحـت حکومـت رومیهـا باقـی
مانـد. وقتـی کنسـتانتین کبیـر، بیزانتیـوم را بـه عنـوان
پایتخـت کل امپراطـوری روم انتخـاب کرد، اسـم شـهر را
به نام خودش کنسـتانتینوپل )قسـطنطنیه( گذاشـت.
بعـد از قـرن پنجـم، امپراطـوری روم شـرقی، امپراطوری
بیزانـس نام گرفت. این شـهر هم ماننـد روم، روی هفت
تپه بنا شـد.
امپراطورهای اولیه بیزانس، شهرشان را غرق گنجهای
دنیـای باسـتان کردنـد و در حـدود قرنهـای چهـارم تا
ششـم، جمعیـت شـهر تـا 500 هـزار نفـر افزایـش پیـدا
کرد. در سـال 532 و در دوره ژوسـتینیان اول، شـورش
نیـکا باعـث نابـودی شـهر شـد؛ امـا بعـد از آن خیلـی از
مکانهایـی کـه آسـیب دیـده بودنـد، از جملـه بنـای
ایاصوفیه ، دوبـاره بازسـازی شـدند.


ادامـه تاریـخ اسـتانبول بـا فـراز و فرودهـای بسـیاری
همراه اسـت. در قرنهای هفتم و هشـتم، شـهر توسـط
اعراب و در قرنهای نهم و دهم توسط بربرها محاصره
شد. در سالهای 1204 تا 1261 ،در دوره حکومت سران
جنگهـای صلیبـی، کل ثروت شـهر به غـارت رفت. بعد
از ایـن دوران، کنسـتانتینوپل دیگر هیـچ وقت آن ثروت
و قـدرت سـابق خودش را به دسـت نیارود.
بعدها، در سـال 1453 ترکهای عثمانی به فرماندهی
سـلطان محمـد دوم، کنسـتانتینوپل را فتـح کردنـد.
اسـم شـهر را اسلامبول گذاشـتند و تبدیـل بـه مرکـز
حکومـت امپراطـوری عثمانـی شـد. بیـن قرنهـای 15
و 16 سـلطانهای عثمانـی، مسـاجد و سـاختمانهای
زیـادی در سـطح شـهر سـاختند. در اواسـط قـرن 16
جمعیـت شـهر دوبـاره تـا حـدود نیـم میلیـون نفـر بـاال
رفت و اسـتانبول به یکی از مراکز بزرگ تجاری، سیاسـی
و فرهنگـی جهـان تبدیـل شـد.


         
══━━━━✥◈✥━━━━══
آب و هوای استانبول

آبوهـوای اسـتانبول بـه خاطـر موقعیـت جغرافیایـی
شـهر، تحت تاثیر آبوهوای مدیترانهای، دریای سـیاه،
بالـکان و آناتولـی قـرار دارد. تیـر و مـرداد گرمتریـن
ماههـا و دی و بهمـن سـردترین ماههـای سـال در این
شـهر اسـت. بارشهای غیرمنتظره اسـتانبول در بهار و
پاییـز غافلگیرتـان میکنـد؛ پس بهتر اسـت همیشـه در
ایـن موقـع از سـال یک چتـر همراهتان باشـد.

↜سفر به استانبول در بهار

به‌طورکلی سفر به استانبول در فصل بهار برای کسانی مناسب است که از گرما فراری‌اند و می‌خواهند در فستیوال‌هایی مانند فستیوال خرید استانبول، جشنواره گل لاله، جشن روز خضر و فستیوال موسیقی چیل‌اوت شرکت کنند. خوب است که بدانید، به‌طورمعمول هزینه سفر به استانبول در نوروز ارزان نیست.

↜سفر به استانبول در تابستان

تابستان‌های استانبول جان می‌دهد برای تفریحات آبی و دریایی در این شهر. چراکه با گرم‌شدن هوا زمینه‌ای برای تفریحات بیشتر فراهم می‌شود، شب‌های زیبای استانبول را تجربه می‌کنید و می‌توانید تا دیروقت در خیابان‌هایش قدم بزنید.
ناگفته نماند کنسرت‌های بی‌شماری در این فصل برگزار می‌شود. البته این را هم بدانید که این شرایط برای خیلی‌ها ایدئال به نظر می‌رسد؛ بنابراین باید انتظار گران‌بودن هزینه سفر به استانبول و صف‌های طولانی برای دیدن جاذبه‌های گردشگری و خیابان‌های شلوغ و پر از آدم را داشته باشید.

↜سفر به استانبول در پاییز

پاییز استانبول، مخصوصاً ماه مهر، مانند بهارش دل‌چسب است. هوای معتدل، خیابان‌های نسبتا خلوت، محله‌های توریستی خلوت‌تر و طبیعت رنگارنگ همه آن چیزی است که در سفر پاییزی به استانبول نصیبتان می‌شود. ناگفته نماند هزینه سفر به استانبول در پاییز مقرون‌به‌صرفه است.

↜سفر به استانبول در زمستان

سفر به استانبول در زمستان مزایا و معایب خود را دارد، معمولاً هزینه پرواز تهران استانبول و اقامت ارزان است؛ اما این فصل مناسب برای بازدید از جاهای دیدنی استانبول نیست. به‌طورکلی، به چند گروه از مسافران سفرهای خارجی پیشنهاد می‌شود که در زمستان به استانبول بروند:

1.طرفداران ورزش‌های زمستانی مانند اسکی؛
2.طرفداران جشن سال نو میلادی؛
3.عاشقان خرید از حراج‌های زمستانی.

فرهنگ و رفتار مردم ترکیه
بد نیست کمی درباره آداب و فرهنگ مردم ترکیه هم بدانیم. با اینکه نیمی از این کشور در بخش اروپایی قرار دارد اما از نظر فرهنگی، سنتی و بیشتر مشابه خودمان هستند. شاید این اشتراک ترکیه و ایران به دلیل وجود سنت‌های اسلامی در ریشه مردم است. ترک‌ها مردم مهمان‌نوازی هستند و در خانه‌شان از احترام به مهمان چیزی کم نمی‌گذارند. در خرید مثل خود ما اهل چانه زدن هستند و احترام به بزرگتر از اصول خانواده‌ها است.
ارتباط اجتماعی مردم این منطقه بالا است و حسابی خونگرم هستند. البته هر شهر و کشوری آدم‌های خوب و بد در دلش دارد، اما برای سفر به ترکیه از بابت رفتار و ارتباط با مردم هیچ جوره نگران نباشید. در آخر توصیه می‌کنیم برای ارتباط بهتر با مردم نازنین این کشور چند کلمه کاربردی ترکی استانبولی را یاد بگیریم. قول میدهم خودتان هم از به کاربردن این جملات حسابی کیف کنید ( برای دانستن کلمات بیشتر و تلفظ صوتی آنها اپلیکیشن Sesli Sözlük را نصب کنید.)

کلام آخر
استانبول پر از زیبایی و جاذبه های فوق العاده است که در مقالات بعدی راه های سفر به استانبول و جاذبه های آن را برای شما اماده خواهیم کرد .

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *