مقاله

مراکز خرید استانبول

اسـتانبول هـر سـاله بـه عنـوان یکـی از 10 شـهر برتـر
دنیـا در حـوزه خریـد معرفـی میشـود. تنـوع زیـاد
اجنـاس، کیفیت خـوب محصـوالت و قیمتهای نسـبتا
مقرونبهصرفـه، هر سـاله تعداد زیادی از گردشـگران
را از نقـاط مختلـف دنیـا بـه ایـن شـهر زیبـا میکشـاند.
اجنـاس ترک، خصوصـا پوشـاک، در ایـران از محبوبیت
بالای برخـوردار اسـت. از طرفـی بسـیاری از برندهـای
مطـرح جهان در ایران حضور ندارنـد و همین موضوع،
خریـد اجناس اصل را تبدیل به یک چالش بزرگ کرده
اسـت. عالوه بر این، خرید از جدیدترین کالکشـنهای
برندهـای مختلـف )در بعضـی مـوارد حتـی ارزانتـر
از ایـران( را هـم میتـوان بـه لیسـت مزایـای خریـد از
اسـتانبول اضافـه کـرد. بنابرایـن حتـی اگـر اهـل خرید
در سـفر هم نیسـتید، حداقل یـک روز را بـه مراکز خرید
اختصـاص دهیـد تا پشـیمان نشـوید.
در ادامـــــه بـــــــــا مــراکز خریــد ، بازارهــای سنتی ،
راستههای خرید و بازارهای محلی و هفتگی خـــوب
اســـتانبول آشـــنا میشـــوید.

مراکز خرید
اسـتانبول پـر از پاسـاژها و مالهـای بزرگـی اسـت کـه
گشـتوگذار در هـر کـدام از آنهـا زمـان و انـرژی زیادی
میطلبـد. بیشـتر مسـافران زمـان محـدودی دارنـد و
همین مسـاله، انتخاب مرکز خرید مناسـب را برایشان
سـخت میکنـد. در ایـن بخـش مـا مراکـز خریـد مهـم
اسـتانبول را بـا جزئیـات بـه شـما معرفـی میکنیـم تـا
انتخـاب را برایتـان آسـان کنیـم.

فوت و فن
گشـتوگذار کامـل در هـر کـدام از مراکـز خرید
اسـتانبول، دسـت کـــم 3 الی 4ساعـــت زمـــان
میبرد و شما را حسابی خسته میکند. پیشنهاد
میکنیـم بـرای جلوگیـری از سـردرگمی، قبـل از
شـروع خریـد، لیسـتی از نیازمندیهایتـان تهیه
کنیـد تا دقیقا بدانیـد باید دنبال کـدام مغازهها
بگردیـد. در ایـن صورت بـا مراجعه به نقشـه هر
مرکـز خریـد به راحتـی میتوانیـد خریدتـان را با
کمتریـن هدررفـت زمـان و انرژی انجـام دهید.
فروشـگاههای اسـتانبول خیلی بزرگ و شـلوغ
هسـتند. اگـر بـا گـروه همسـفرانتان بـه خریـد
میرویـد، بهتریـن راه ایـن اسـت کـه بـر سـر یـک
نقطه مشترک در مرکز خرید توافق کنید تا راس
سـاعتی مشـخص همگـی به آنجـا برگردیـد. این
روش بـه شـما کمـک میکنـد تا هـر کسـی بتواند
از زمانـی کـه بـرای خریـد دارد، بهتـر اسـتفاده
کنـد و معطـل بقیـه نشـود. از طرفـی، اگـر برخـی
از همسـفرانتان بـه موبایـل دسترسـی نداشـته
باشـند، ایـن روش کمک میکند تـا همدیگر را گم
نکنید و وقتتان صرف پیدا کردن یکدیگر نشـود.

۱-استانبول مال mall of istanbul

اسـتانبول مال که به اختصار MOI هم نامیده میشـود،
یکـی از مراکـز شـاخص تفریحـی اسـتانبول بـه شـمار
مـیرود. حـدود 350 فروشـگاه دارد کـه در 5 طبقـه
قـرار گرفتهاند و برندهای معروف زیـادی در بین آنها
دیـده میشـود. از جذابیتهـای اینجـا میشـود بـه
شـعبههای برتر بعضی از برندها مثل بزرگترین شـعبه
ویکتوریا سـیکرت، محبوبترین شـعبه السیوایکیکی
و یـا دومیـن شـعبه بـزرگ دبنهامـز و … اشـاره کـرد.
جذابیتهــای ایــن مــال بــزرگ بــه همینجــا خالصــه
نمیشــــود؛ اســتانبول مـــــال یکــی از بزرگتریـــــن
شـهربازیهای سرپوشـیده کل اروپـا را در دل خـودش
جــای داده اســت. ایــن یعنــی تــا فرزندانتــان حســابی
مشــغول لــذت بــردن از MOI پـارک هســـتند، شــما
میتوانیـد بـا خیـال راحـت بـه خریـد مشـغول شـوید.
البتـه این را هم گوشـه ذهنتان داشـته باشـید که اینجا
جـزو شـهربازیهای گـران اسـتانبول اسـت و هزینهها،
بســته بــه تعــداد بازیهــا، محاســبه میشــود.

اگـر بعـد از خریـد، شـما هـم دلتـان هـوای بـازی کـرد،
سـری به زمین بولینـگ آتالنتیس در طبقـه دوم بزنید.
سینما سینتک هـــم در طبقـــه ســـوم بـا 16 ســـالن،
فیلمهـای روز هالیـوود و ترکیـه را نمایـش میدهـد و
میتواند تجربه متفاوتی را برایتان رقم بزند. همچنین
بـا توجـه بـه زمـان سـفرتان، میتوانیـد از تماشـای
نمایشهـا، کنسـرتها و اجراهـای ترکـی و بینالمللی
در سـالن مـوی صحنـه لـذت ببریـد.
بعـد از اینکـه حسـابی از خریـد و تفریح خسـته شـدید،
میتوانید به یکی از دهها گزینه خوشـمزهای سـر بزنید
کـه در هـر طبقه منتظر شـما هسـتند؛ از نوشـیدنیهای
مختلـف گرفته تا انـواع غذاهای بینالمللـی و محلی و
دسـرهای خوشمزه!
راهنمای طبقات

B1 طبقه منفی 1 :کارواکس، فروشگاه حیوانات

خانگی
GF طبقــه همکف: شهــــربازی ســـرپوشیده،
پوشـاک کـودکان، کیـف و کفـش، لـوازم آرایشـی
و بهداشــتی، ســــاعت و عینـــک، اسبـــاببازی،
لـوازم ورزشـی، لـــوازم خانگــی، لـوازم دیجیتال،
خشکشویی، کافه و رسـتوران، شیرینی و تنقالت

F1 طبقـه 1 :پوشـاک زنانـه و مردانه، جواهرات
و زیـورآالت، لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، سـاعت
و عینـک، اسبـــاببازی، لـوازم خانگـی، کافـه و
رسـتوران، شیرینیفروشـی

F2 طبقـه 2 :زمیـــن بولینگ، کیـــف و کفــش،
جواهرات و زیورآالت، لوازم آرایشـی و بهداشـتی،
اسـباببازی، لـوازم ورزشـــی، کافــه و رسـتوران،
فروشـگاه دسر

F3 طبقـه 3 :سیـــنما، فســـتفود، رسـتوران،
تنباکوشـاپ

بهتر است بدانید که …
بـه خاطـر فاصلـه زیاد اسـتانبول مال تـا مراکز
توریسـتی، سـرویس حملونقـل رایگانـی بـرای
ایـن مرکـز خریـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه
میتوانیـد از میـز اطالعـات در مـورد مقاصـد آن
سـوال کنید.

امکانات:
میـز اطالعـات، حملونقل رایـگان، ویلچـر، اتاق
کمکهای اولیه، پارکینگ سرپوشـیده، دسـتگاه
خودپـرداز عـادی و معلولیـن، صنـدوق امانات،
کانتـر خریـد بـدون مالیـات )Free Tax ،)اتـاق
مـادر و کودک، محـل پارک دوچرخـه، نمازخانه،
سـرویس بهداشـتی و تاکسی

آدرس:

اسـتانبول، باشاک شهیر، محله محمودبی، بلوار

سلیمان دمیرال، استانبول مال

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شب

۲-مرکز خرید ایستینیه پارک
istiniye park

ایسـتینیه پـارک یکـی از مراکز خرید اسـتانبول اسـت که

از طـرف بازدیدکننـدگان، امتیـاز باالیـی را بـه خـودش
اختصاص داده اسـت. شـاید در مقایسه با مراکز خرید
معـروف اسـتانبول مثـل زورلـو و فـروم کوچکتـر باشـد،
ولی در بین ایرانیها محبوبیت خاصی دارد. دسترسی
آسـان، تنـوع اجنـاس و معمـاری زیبایـی کـه بـا سـقف
شیشـهای نـور آفتـاب را به داخـل مـیآورد، میتوانند از
دالیل این محبوبیت باشـند. شـاید جالب باشد بدانید
کـه ایـن مرکـز خریـد، جوایـز معمـاری متعـددی را از آن
خـود کرده اسـت.
ایسـتینیه پـارک حـدود 300 فروشـگاه را در دل خـود
گنجانـده اسـت کـه در 5 طبقـه پراکنـده شـدهاند و
میتوانیـد برندهـای محبوبـی از لوکـس تـا متوسـط را
در میـان آنهـا پیـدا کنیـد. همچنیـن در کنـار برندهای
معـروف، بخشـی از فضـای فروشـگاه بـه بازارچه محلی
اختصـاص داده شـده اسـت کـه بازدیـد از آن میتوانـد
تجربـه جالبـی باشـد.

راهنمای طبقات

B3 طبقه منفی 3 :کارواش، دفتر فروش بلیط
رویدادها، تعمیرگاه ساعت

B2 طبقـه منفـی 2 :شـهربازی، لـوازم خانگـی،
لوازم دیجیتال، لوازم آرایشـی و بهداشـتی، لوازم
ورزشـی، کتابفروشـی، چمدان، بادکنک و بالون،
قـاب موبایـل، سـیمکارت، صرافـی، خوراکـی و
نوشـیدنی، بازارچـه محلی

B1 طبقــه منفــی 1 :پوشــاک، کفــــش، لــوازم
خانگـی، لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، زیـورآالت و
ســاعت، خوراکــی و نوشــیدنی
GF طبقــه همکــف: پوشــاک، لــوازم خانگـــی،
عینــک، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، خوراکــی و
نوشــیدنی

F1 طبقــــه 1 :پوشـــاک، لــــــوازم دیجیتـــــال،
سیسـمونی، چمـدان و کوله سـفر، لوازم آرایشـی
و بهداشـتی، اسـباببازی، کتابفروشـی، سـاعت،
زیــورآالت، خوراکــی و نوشــیدنی، ســینما

امکانات:

میـز اطالعات، پارکینگ، صنـدوق امانات رایگان،
سرویس بهداشتی و نمازخانه

آدرس:
استانبول، محله پینار، خیابان کاتار، پلاک ۷۳

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شب

۳مرکز خرید پالادیوم palladium AVM

در بخش آسیایی استانبول، یک گوی شیشهای بزرگ در
وسـط چمنزار به چشـم میخـورد که روی گوی نوشـته
شـده: مرکز خرید پاالدیوم اسـتانبول. این سـازه مدرن
توسـط شـخصی به نام Mimarlık Ergün طراحی و در
سـال 2008 افتتـاح شـد. پاالدیـوم بـا امکانـات متنوعی
کـه داشـت، خیلی زود به یکـی از مراکز تفریحی محبوب
اسـتانبول تبدیل شد.

مرکــز خریــد پاالدیــوم متشــکل از 190 فروشــگاه در 6
طبقـه اسـت. شمـــا میتوانیـــد در ایـن مرکـز خریـد از
برندهــای معروفــی مثــل پولــو، گــپ، مانگــو، الکســت،
کوتـون، یـو.اس.، برشـکا، تامی هیلفیگـر و بنتون خرید
کنیـد.
بـرای مسافـــرانی هــــم کـه حوصلـــه خریــــد ندارند،
گزینههـای خیلـی خوبـی مثـل رسـتوران، فودکـورت،
کافه، سـالنهای سـینما و تئاتـر، آرایشـگاه و … در نظر
گرفته شـده اسـت. 3 تا از سالنهای سـینمای پاالدیوم
هـم قابلیـت پخـش فیلمهـای سـه بعـدی را دارند.
از دیگـر مزایـای پاالدیـوم این اسـت کـه چـون از مناطق
توریسـتی و قسـمت اروپایی اسـتانبول دور اسـت، شما
حتـی در موقـع حراجهـا هـم میتوانیـد به راحتی سـایز
و مـدل موردنظرتـان را پیـدا کنید.
بـا ایـن حال پیشـنهاد میکنیم بعد از خرید حتما سـری
به یکی از 20 رسـتوران متنوع اینجا بزنید که با چیدمان
منحصـر به فردشـان، گزینـهای عالی برای اسـتراحت و
تجدید قوا هستند.
یادتـان نـرود کـه اگـر در ایـام کریسـمس و سـال نـو
میلادی به اسـتانبول سـفر میکنیـد، تماشـای تزئینات
زیبـای اینجـا را حتمـا در برنامـه سـفر خـود بگنجانیـد

راهنمای طبقات
B2 طبقه منفی 2 :پوشاک، مغازههای خدماتی
B1 طبقه منفی 1:پوشـاک، محصوالت آرایشـی
و بهداشـتی، لـوازم دیجیتـال، لـوازم خانگـی،
مغازههـای خدماتـی، لـوازم حیوانـات خانگـی
GF طبقه همکـف:پوشاک، کفش و محصوالت
چــــرمی، محصــوالت آرایشــی و بهــــداشتی،
پوشـاک کـودک، اسـباببازی، زیـورآالت، عینـک،
اکسســوری، لــوازم دیجیتــال، لــوازم خانگــی،
ســیمکارت، صرافــی، مغازههــای خدماتــی
F1 طبقــه 1 :پوشــاک، کفــش و محصــوالت
چرمی، محصوالت آرایشـی و بهداشـتی، پوشـاک
کـودک، اسـباببازی، اکسسـوری، لـوازم خانگـی
F2 طبقــــه 2:پوشــاک، کفــش و محصــوالت
چــــرمی، محصــــوالت آرایشـــی و بهداشـــتی،
اکسســوری، لــوازم خانگــی
F3 طبقــــه 3:ســینما، شــهربازی، فروشــگاه
فرهنگــی، تنباکــو

امکانات:
5 طبقـه پارکینـگ بـا ظرفیـت 2500 ماشـین،
مسـئولین پـارک خـودرو، ونهـای حملونقـل
رایـگان بـه بعضـی از نقـاط شـهر، سـرویسهای
بهداشـتی برای کودکان، بزرگسـاالن و معلولین،
دربـان، اتـاق کمکهای اولیـه، نمازخانـه، زمین
بازی کودکان، اتـاق مادر و کودک، میز اطالعات،
ویلچـر، کالسـکه بچـه، تلفـن عمومـی و تراس

آدرس:
اسـتانبول، منطقه آسـیایی آتاشـهیر، ینی صحرا،
محلـه باربـاروس، خیابان هالـک، پلاک ۸

ساعت کاری:
9 صبح تا 10 شب

۴ -مرکز خرید جواهیر
Cevahir Istanb

جواهیـر مـال یـا همـان مرکـز خریـد جواهـر، یکـی از
بزرگترین مراکز خرید ترکیه اسـت کـه در 6 طبقه، 200
فروشـگاه دارد. در بیـن فروشـگاههایش نـام بسـیاری
از برندهـای مطـرح بـه چشـم میخـورد و تنـوع زیـاد
اجناسـش باعث شده هر سلیقهای را به خودش جذب
کند .
در کنـار فروشـگاههای خریـد، جواهیـر مـال تعـداد
زیـادی کافـه و رسـتوران دارد کـه بعـد از یـک خریـد
حسـابی، میتوانیـد کمـی در آنها اسـتراحت کنیـد و با
یـک نوشـیدنی یـا غـذای خوشـمزه بیشـتر از گردشـتان
لـذت ببریـد.

۱۲سـالن سـینما، 1 سـالن تئاتر، شـهربازی برای بچهها
و 1 سـالن بولینـگ این مـژده را به شـما میدهد که قرار
است همه اعضای گروه، اوقات خوشی را داشته باشند
و همـه راضـی از ایـن مرکـز خرید بیـرون بیایند. راسـتی
یادتان باشـد کـه اگر به تماشـای فیلمهـای چندبعدی
عالقهمند هسـتید، حتما به سینماهای این مرکز خرید
در طبقه دوم سـر بزنید.

راهنمای طبقات
F1 طبقـه 1 :پوشـاک، ســـاعت و جواهــــرات،
لـوازم الکترونیکـی، لـوازم آرایشـی و بهداشـتی،
اغذیه فروشـی

F2 طبقـــه 2 :پوشــــاک، اسـباببازی و لـوازم
کودک، سـاعتو جواهرات، لوازم ورزشی، عینک
و لـوازم جانبی

F3 طبقــه 3 :پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی،
ساعت و لوازم جانبی

F4 طبقه 4:پوشاک، ساعت و جواهرات، کیف
و کفش،لوازم آرایشـی، عینک، اسباببازی

F5 طبقه 5 :فودکورت

F6 طبقه 6:رستورانهای شیک و گرانقیمت

امکانات:
میـز اطالعـات، خودپـرداز، اتـاق مـادر و کـودک
و امـکان نگهـداری کـودکان توسـط پرسـتاران،
سـرویسهای بهداشـتی مخصـوص بانـوان،
آقایـان و کـودکان، آسانسـور، صندلـی چرخـدار،
کمـد وسـایل، نمازخانـه، کانتـر خریـد بـدون
مالیـات )Free Tax ،)اتاق کمکهای اولیه، اتاق
تلفـن، صرافـی و پارکینـگ

آدرس:

اســتانبول، منطقــه شیشــلی، محلــه ماییــس،
جــاده بیــوکدره، جواهیــر مــال

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شب

۵_مرکز خرید زورلو zorlu center

یکـی از مرکـز خریدهـای لوکـس و گـران اسـتانبول،
مرکـز خریـد زورلـو اسـت کـه در محـل تالقـی دو بخش
آسـیایی و اروپایـی قـرار گرفتـه اسـت. معمـاری زیبـا و
منحصربهفـرد ایـن مرکز خرید، هـر بازدیدکننـدهای را
مسـحور خـودش میکنـد. زورلـو محـل تالقـی فرهنگ،
هنـر و زندگـی روزانـه اسـت.
اینجـا فقـط یـک مرکـز خرید نیسـت؛ مجموعهای اسـت
در سـال 2007 طراحـان و معمـاران زیـادی بـرای
سـاخت ایـن مجموعـه داوطلـب شـدند کـه در آخـر دو
گـروه معمـاری Architecture Arolat Emre و Murat
Architecture Tabanlioglu ،در مناقصـــه برنــــده
شـدند و در سـال 2013 ایـن مجتمـع زیبـا را افتتـاح
کردنـد. طراحی ایـن مجموعه جوایز معمـاری زیادی را
از آن خـودش کـرده اسـت.
بیشـتر برندهـای گـران و معـروف مثـل دیـور، ولنتینـو،
بربـری، تیفانـی، دولچـه انـد گابانـا، سـنت لـورن، لویی
ویتـون و … در میـان 205 فروشـگاه ایـن مرکـز خریـد
بـه چشـم میخورنـد. همچنیـن زورلـو میزبـان اولیـن
فروشـگاه اپـل در ترکیـه بـوده اسـت و جدیدتریـن
محصـوالت اپـل را میتوانیـد از اینجـا تهیـه کنیـد.

در 8سـالن سـینمای زورلو میتوانید آخرین فیلمهای
سـینمای هالیـوود و ترکیـه را تماشـا کنیـد. همچنیـن
میتوانیـد در زمـان سـفرتان، از برنامـه کنسـرتها و
نمایشهایـی کـه در سـالنهای مختلـف مجموعـه
برگـزار میشـود، اسـتفاده کنیـد.

حواستان باشد!

خرید محصوالت اپل از ترکیه به خاطر مسائل
مالیاتـی ممکـن اسـت بـه نسـبت ایـران، برایتان
گرانتـر تمام شـود.

راهنمای طبقات
B3 طبقـــه Otopark( منفــــی 3 :)پارکینـــگ،
بادکنکفروشـی، خشکشـــویی، خیاطـی

B2 طبقـــــه Metro( منفـــی 2 :)مـد و لبـاس،
پوشـاک و لـوازم کــودک، ســـاعت و جـــواهرات،
لـوازم آرایشـی و بهـــداشتی، لـــوازم دیجیتـال و
الکترونیـک، کافــیشــاپ

B1 طبقــــه Boğaz( منفـــی 1 :)مـــد و لباس،
لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، کیـف و کفـش، لوازم
دیجیتال و الکترونیک، فسـتفود، کافیشـاپ و
رسـتوران، سـالنهای سـینما و نمایش

GF طبقـه Meydan( همکـــف(: مـــد و لباس،
لوازم آرایشـی و بهداشـتی، کیف و کفش، سـاعت
و جواهـرات، لوازم خانگی، رسـتوران، فسـتفود

F1 طبقـه Köprü( 1 :)پوشـاک و لـوازم کـودک،
لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، لـوازم خانگـی، لـوازم
دیجیتـال و الکترونیـک، شـهربازی فانلوفـت

امکانات:
میـز اطالعـات، ویلچر، کالسـکه کودک، دسـتگاه
خودپـرداز، نمازخانـه، مسـئولین پارک خـودرو،
محـل اشـیا گمشـده، فضـای سـبز، کانتـر خریـد
بـدون مالیـات )Free Tax ،)اینترنـت رایـگان،
پاوربانـک، خدمـات رایـگان رزرو بلیـط هواپیمـا،
اجـاره خـودرو و ترنسـفر رایـگان

آدرس:
اســتانبول، منطقــه بشــیکتاش، محلــه لوازیــم،
خیابــان کــورو، زورلــو ســنتر

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شب

7_مرکز خرید فروم forum istanbul

مجموعـه فـروم، تنهـا یـک مرکـز خریـد نیسـت؛ بلکـه
مجموعـهای تفریحـی اسـت کـه در کنـار مرکـز خریـد،
امکانـات متنوعـی را بـرای سـرگرمی توریسـتها و
سـاکنان اسـتانبول فراهم کرده اسـت. فـروم جزو مرکز
خریدهـای خـوب و رده بـاالی اسـتانبول بـه حسـاب
میآیـد؛ هـم برندهـای لوکس و هـم برندهای متوسـط
در میـان فروشـگاههایش بـه چشـم میخـورد.
ایـن مرکز خرید 286 فروشـگاه دارد کـه در میان آنها
برندهـای معروف بینالمللی و ترکیـهای حضور دارند.
در کنـار برندهـای مطـرح، برندهـای میـان ردهای مثل
ایکیـا، اچ اند ام، زارا و دیکتلون هم به چشـم میخورند.
فروشـگاههای ایـن مجموعـه شـامل فروشـگاههای
زنجیـرهای، پوشـاک زنانـه و مردانـه، پوشـاک و لـوازم
کـودک، کیف و کفش، سـاعت و زیـورآالت، عینک، لوازم
آرایشـی و بهداشتی، کفش و لوازم ورزشی، اسباببازی،
لـوازم خانگـی، لـوازم دیجیتـال و الکترونیـک، فـروش
سـیمکارت، هایپرمارکـت، خشکشـویی و آرایشـگاه
میشـود.
در طبقه همکف آکواریوم بزرگ سی الیف قرار دارد که
میتوانـد تجربه منحصربهفـردی را برایتـان رقم بزند.
تونـل آبـی 83 متـری ایـن آکواریـوم، دومین تونـل آبی
اروپـا محسـوب میشـود. اطالعـات بیشـتر را میتوانید
در بخـش مراکز تفریحی بخوانید.
یکـی دیگـــر از جذابیتهـــای ایـن مـرکـــز تفــــریحی،
Land LEGO( سـرزمین لگـو( اسـت کـه طرفـداران
زیـادی دارد. یـک فضای تفریحـی- آموزشـی متفاوت را
بـرای کوچـک و بـزرگ خانـواده فراهـم کـرده اسـت کـه
نبایـد ایـن فرصـت را از دسـت بدهیـد.
پارک ژوراسیک هـم از دیگـــر جاذبههـای بازدیـد از
مجموعـه فـروم اسـت. در این پـارک، 70 نوع دایناسـور
بر مبنای فضای تفریحی- آموزشـی، بازسـازی و طراحی
شـده اسـت. اطالعـات بیشـتر را میتوانیـد در بخـش
مراکز تفریحی بخوانیـد.
سـالن شبیهســـاز پـــرواز، ســـالن بولینـگ، سـینما،
فودکـورت، شهربازیهای فان لب ، جـــوی پــارک و
اختاپـوس هـم از دیگـر امکانـات متنوع و سـرگرمکننده
ایـن مجموعـه هسـتند.

امکانات:
پارکینـگ رایـگان، میـز اطالعـات، اتاق خانـواده،
پاوربانـک، اتـاق مـادر و کـودک، دسـتبند ردیاب
کـودک، ویلچـــر و خدمــــات معلــــولین، تلفن
عمومـی، اتـاق اشـیا گمشــده، اتـاق کمــکهای
اولیـه، خودپـرداز، نمازخانـه، آژانـس و اینترنـت

آدرس:
اسـتانبول، منطقـه بایـرام پاشـا، محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شب

۸_مرکز خرید کانیونKanyon

گـردش در معماری منحصربهفـرد مرکز خرید کانیون،
یـک تجربه بهیادماندنـی خواهد بود. این فروشـگاه 5
طبقه دارد که شامل 117 فروشگاه، 28کافه و رستوران
و 9 سـالن سـینما اسـت. از جذابیتهـای ظاهـری
کانیـون، ترکیب خریـد در فضای باز و بسـته و چیدمان
جالـب فروشـگاهها در کنـار یکدیگـر اسـت. مثـل سـایر
فروشـگاههای بـزرگ اسـتانبول، اینجـا هـم برندهـای
معـروف بینالمللـی و ترکیـهای در کنـار هـم بـه چشـم
میخورنـد.
حتـی اگـر قصـد خریـد نداریـد، میتوانیـد در کنـار
بازدیـد از طراحـی زیبـای بنـا، از سـینمای مجموعـه کـه
فیلمهـای روز دنیـا را بـه زبـان اصلـی پخـش میکنـد
و همچنیـن کافـه و رسـتورانهای متنـوع مجموعـه
اسـتفاده کنیـد. همینطـور، بسـته بـه زمـان سـفرتان،
ممکـن اسـت بتوانیـد در کنسـرت خواننـدگان معـروف
ترکیـه کـه در اینجـا برگـزار میشـود، شـرکت کنیـد. اگـر
در ایـام کریسـمس و سـال نـو میلادی بـه اسـتانبول
سـفر میکنیـد، بازدید تزئینـات زیبای اینجا را از دسـت
ندهیـد.

راهنمای طبقات
P2 طبقـه P2 :آثار هنری، خیاطـی، براقکننده
کفـش، خشکشـویی، لـوازم حیوانـات خانگـی،
نمازخانـه

P1 طبقـه P1 :لـوازم دیجیتـال، کتابفروشـی
کـودک، خدمـات فـــروش خـــــودرو، صــــرافی،
کارواش، فضـای عمــــومی بـا اینترنـت وایفـای
رایـگان، آژانــــس مســــافرتی، ارز دیجیــــتال،
اکسسـوری ژاپنـی، اتـاق مـادر و کـودک، فـروش
بلیـط رویدادهـا

B2 طبقه منفـــی 2 :پــــوشاک زنانـــه، پوشاک
کـودک، اسـباببازی، لـوازم خانگی، اکسسـوری،
لوازم دیجیتال، عینک، لوازم آرایشی و بهداشتی،
ساعت و زیورآالت، کفش و صندل، سوپرمارکت،
کتابفروشـی، کیـف و چمــــدان، لـوازم ورزشـی،
غذای ورزشـکاران، کافه و رسـتوران

B1 طبقـه منفـی 1 :پوشـاک، زیـورآالت، لـوازم
آرایشی و بهداشـتی، لوازم خانگی، لوازم ورزشی،
کفش، آرایشـگاه، کافه و رســتوران

F1 طبقـه 1 :پوشــــاک، کتابفــــروشی، باشـگاه
ورزشـی، کافـه و رسـتوران

آدرس:
اســتانبول، خیابــان بیــوکدِ رِه، تقاطــع خیابــان
لونـت

ساعت کاری:
10 صبح تا 10 شـب – بعضی از کافه و رسـتورانها
خـارج از سـاعات فروشـگاه هـم فعال هسـتند. |
سـینما هم تـا دیروقت فعال اسـت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *