مقاله

سواحل معروف استانبول

سواحل استانبول زیباترین سواحل در تمام دنیا است درباره استانبول همین کافی است که بدانید این روزها یکی از مقاصد اصلی برای سفر ایرانی‌هاست؛ اما فقط جنبه‌های تاریخی و غذاهای خوشمزه و مراکز خرید نیست که این همه گردشگر را راهی این شهر می‌کند. یکی از جاذبه‌های اصلی این شهر سواحل استانبول است.
استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد و با بیش از ۲۰ ساحل یک مقصد فوق العاده برای سفرهای بهاری و تابستانی است.
تورچی در این مقاله قصد دارد تعدادی از سواحل معروف استانبول را به شما معرفی کند،با ما همراه باشید .
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

1.ساحل سوما
Soma blaji

سـاحل سـوما کـه اخیـرا بـه سـاحل Silver تغییـر نـام
داده، در کنار دریای سیاه قرار دارد. با پرداخت ورودی
میتوانید در دریا شنا و از چترهای کنار ساحل استفاده
کنیـد. فرامـوش نکنیـد کـه ورود هـر گونـه نوشـیدنی و
خوراکـی از بیـرون مجموعه ممنوع اسـت.
ایـن سـاحل بیشـتر مناسـب افـراد جوانـی اسـت کـه
عاشـق موسـیقی با صدای بلند هسـتند. در بعضی آخرهفته هـا هم از آخر شـب تا خـود صبح برنامه موسـیقی
و جشـن برقـرار اسـت کـه میتوانیـد در آنهـا شـرکت
کنیـد. در کنار فسـتیوالهای مختلـف میتوانید در این
سـاحل سـرفینگ را هـم تجربـه کنید.
در آخر شـاید بد نباشـد بدانید که این سـاحل همیشـه
از کیفیت یکسـانی برخوردار نیست؛ بعضی از مسافران
از آن بـه عنوان بهترین و بعضی دیگر به عنوان بدترین
ساحل اسـتانبول نام میبرند.

آدرس:
اســتانبول، شــهر ســارییر، محلــه گومــوش دره،
بوگازیچــی کمپــوس یولــو

ساعت کاری:
10 صبح تا 9 شب
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

2-ساحل بورچ
Burç Beach

یکـی از سـاحلهای پرطرفـدار شـهر سـارییر، سـاحل
بـورچ، متعلـق بـه دانشـگاه Boğaziçi اسـت و ورود به
آن بـرای عمـوم بـا پرداخـت ورودی آزاد اسـت. دریـای
ایـن سـاحل تـا فاصلـه 100 متـری، کمعمـق و مناسـب
شـنا و بازیهـای سـاحلی اسـت. فرامـوش نکنیـد کـه با
اسـتفاده از ورزشهـای آبـی مثـل کایتبرد و سـرفینگ
میتوانیـد هیجـان را به روزتان اضافه کنیـد و از فوتبال والیبـال سـاحلی لـذت ببرید.
بعـد از شـنا میتوانیـد در زیر چترهای رنگارنگ سـاحل
اسـتراحت کنیـد و یـا در کافـه و رسـتورانهای متنـوع
خودتـان را بـه یک نوشـیدنی یـا خوراکی جـذاب مهمان
کنیـد. موسـیقی هم بـدون توقف در این سـاحل پخش
میشـود تا فضـای مفرحـی برایتان بسـازد.
بهتر است بدانید که …
ورود آقایـان بـدون همراه خانم به این سـاحل
ممنـوع اسـت. البتـه اگـر تناسـبی بیـن تعـداد
آقایان و خانمهای گروهتان وجود داشـته باشد
مشـکل حل میشـود.
این ساحل دوستدار حیوانات است و به راحتی
میتوانیـد حیـوان خانوادگیتـان را بـا خـود بـه
داخـل ببرید.
ورود بچهها به ساحل رایگان است.
هزینه ورودی وسـط هفتـه با آخر هفته نزدیک
بـه 30 لیر اختالف دارد.

آدرس:
اسـتانبول، شـهر سـارییر، محلـه گومـوش دره،
سـاری تپـه کمپوسـو

ساعت کاری:
9 صبح تا 9:30 شب
          
══━━━━✥◈✥━━━━══
3-ساحل فلوریا گونش
Florya Güneş Beach

اگـر بـه دنبـال سـاحلی در نزدیکـی مرکـز اسـتانبول
هسـتید، فلوریـا گونـش گزینـه مناسـبی خواهـد بـود.
تنها مشـکل سـاحلهای نزدیک بـه مرکز این اسـت که
کیفیـت تمیـزی آب آنهـا همیشـه یکسـان نیسـت.
بـا پرداخـت ورودی شـما میتوانیـد از دریـا، دوش
و چترهـای کنـار سـاحل اسـتفاده کنیـد. مثـل همـه
سـاحلها نمیتوانیـد با خودتـان خوراکی یا نوشـیدنی بـه همراه داشـته باشـید. ورودی بـرای بچه هـای زیر 7
سـال هـم رایـگان اسـت.

آدرس:
اســتانبول، منطقــه اروپایــی باکیرکــوی، محلــه
شــنلیککوی، پــارک ســاحلی فلوریــا

ساعت کاری:
9 صبح تا 7 شب
          
══━━━━✥◈✥━━━━══
4-ساحل سولار
Solar Beach Therapy

سـاحل سـولار در نزدیکـی دو سـاحل بـورچ و سـوما
)سـیلور( قـرار دارد و در مقایسـه با سـاحلهای نزدیک
مرکز اسـتانبول تمیزتر است. در مجموعه سوالر در کنار
شـنا در دریا، اسـتخر، تختهای مناسـب حمـام آفتاب،
باشـگاه، ماساژ، خدمات زیبایی، سـرفینگ، آب درمانی
و محوطـه جشـن و موسـیقی هـم در نظـر گرفتـه شـده
اسـت. شـبها هم معموال در این سـاحل کنسـرتهای مختلـف برگـزار میشـود. در سـاحل یـک کیلومتـری
ایـن مجموعـه میتوانیـد از انـواع ورزشهـای آبی لذت
ببرید.

بهتر است بدانید که …
معموال صدای موسـیقی در این مجموعه خیلی
زیـاد اسـت و ممکـن اسـت بـرای بچه هـا و افـراد
پیر مناسـب نباشد.
بچه ها نمیتوانند از استخر استفاده کنند.
آقایـان بـرای ورود بایـد همـراه خانـم داشـته
باشـند.
مثـل بقیـه سـاحلها ورود هرگونـه خوراکـی و
نوشـیدنی )حتـی بطـری آب( از بیـرون بـه داخـل
محوطـه ممنـوع اسـت و میتوانیـد هـر چـه
خواسـتید از کافه هـا و رسـتورانهای مجموعـه
تهیـه کنیـد.
از نظـر بعضـی از مسـافران، ایـن سـاحل بـه
نسـبت امکاناتـی کـه ارائـه میدهد، گران اسـت.

آدرس:
استانبول، شهر سـارییر، محله کومکوی، خیابان
کیلیا

ساعت کاری:
هر روز از ساعت 9 صبح تا 7 شب
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

5-ساحل اوزونیا
Uzunya Plajı

سـاحل اوزونیـا با منظره فوقالعـادهای که از یک طرف
بـه دریا و از طرف دیگر به جنگل دارد، یکی از زیباترین
سـاحلهای شـهر سـارییر اسـت. در کنـار لذت بـردن از
آفتاب، سـاحل شـنی، دریای تمیز، کافه و رستورانهای
دریایـی، میتوانیـد در جایـی کـه دریـا و جنـگل بـه هـم
میرسـند، کمپ بزنیـد و یک تجربه فوقالعـاده را برای
خودتـان رقم بزنید.

آدرس:
اســتانبول، شــهر ســارییر، روســتای کیلیــوس،
محلــه دمیرجــی کــوی، خیابــان پــاژ یولــو

ساعت کاری:
8 صبح تا 7 شب | رستوران تا 30:11 شب باز است.
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

6-ساحل تیرماتا
Tırmata Beach Kilyos

ســـاحل تیرمـــاتا در روســـتای کیــلیـــوس از جمـــله
سـاحلهایی اســت کـه مسـافران بـه آن امتیـاز خوبـی
میدهنـد. اگـر بـه دنبـال یـک سـاحل خانوادگـی و آرام
میگردیـد، حتمـا به سـاحل تیرماتا سـر بزنیـد. در این
سـاحل میتوانیـد از انـواع ورزشهـای سـاحلی مثـل
جت اسـکی، بنانا، پدالـو و فوتبال سـاحلی لذت ببرید.
هم میتوانیـد از تختها و چترهای مجموعه اسـتفاده کنیـد و هـم چـادر خودتـان را برپـا کنیـد. همچنیـن در
منـوی رسـتوران تیرماتـا صبحانههای خوشـمزه، انواع
غذاهـای مدیترانـهای و گوشـتی و نوشـیدنیهای خنک
در انتظار شـما هسـتند.

بهتر است بدانید که …
بـــا پرداخـــت ورودی یـــک نوشـــیدنی رایـــگان
دریافـــت میکنیـــد.
ورود بـرای کـودکان زیـر 6 سـال رایـگان و برای
کـودکان 7 تـا 12 سـال بـا تخفیف همراه اسـت

آدرس:
استانبول، شهر سـارییر، محله کومکوی، خیابان
کیلیوس

ساعت کاری:
9 صبح تا 7 شب
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

7-ساحل نان استاپ
Non Stop Beach

سـاحل نـان اسـتاپ در منطقـه سـارییر جـزو معـدود
سـاحلهای 24 سـاعته اسـت. اگـر آخـر هفتههـا بـه
اینجـا سـر بزنیـد، علاوه بـر لـذت بـردن از شـنا و آفتاب
میتوانیـد از ویـژه برنامههای نان اسـتاپ لـذت ببرید؛
از کالسهـای ایروبیـک، پیالتـس، یوگا، بادیپامـپ و …
گرفتـه تا والیبال سـاحلی، کنسـرت، جتاسـکی، بنانا و
دوچرخههـای سـاحلی. تنهـا نکتـهای کـه بایـد مدنظـر
داشـته باشـید این اسـت که بعضی از مسـافران از عدم
نظافـت مناسـب سـاحل گله منـد هسـتند.

آدرس:
استانبول، شهر سـارییر، محله کومکوی، خیابان
پالژ یولو

ساعت کاری:
9 صبح تا 12 شب | شنبه و یکشنبه 24 ساعته
          
══━━━━✥◈✥━━━━══
8-ساحل بابیلون

یکی دیگر از سواحل پرطرفدار در میان توریست‌ها و گردشگران، ساحل بابلیون است. شما می‌توانید در این ساحل از آفتاب گرفتن و پخش نواهای موسیقی، نهایت لذت را ببرید. از برنامه‌های مهمی که به صورت منظم در این ساحل برگزار می‌شود، می‌توان به فستیوال‌های موسیقی آن اشاره کرد.

          
══━━━━✥◈✥━━━━══

9-ساحل الیو صدف

ساحل الیو صدف، یکی از ساحل‌هایی است که در کنار دریای مرمره واقع شده و طرفداران خاص خود را دارد. این ساحل جزو قدیمی‌ترین سواحل استانبول به حساب می‌آید. اگر شما به دنبال یک ساحل عالی جهت برگزاری انواع جشن‌ها مخصوصا عروسی هستید، این ساحل گزینه‌ای عالی برای شما است.

زمان: 24 ساعت باز است

قیمت ورودی ساحل هی بلیادا: 20 لیر در روزهای هفته و 25 لیر در تعطیلات آخر هفته

زمان: پنجشنبه، شنبه و یکشنبه

بهترین زمان برای بازدید: ( اوایل تیر تا اوایل آبان)
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

10-ساحل طلایی

ساخل طلایی درست مثل اسمش یک ساحل طلایی برای گذراندن روزهای تابستانی تمام‌عیار است. این ساحل فقط ۱۵کیلومتر با استانبول فاصله دارد و دسترسی به آن هم کار سختی نیست.

این ساحل جایی است که دریای سیاه و مرمره به هم می‌رسند. هرچند شناکردن در روزهای تابستانی تفریح اصلی در این ساحل است، اما تفریح‌های متنوع دیگری هم اینجا برای شما فراهم شده است تا یک روز ساحلی فوق‌العاده بسازید

والیبال ساحلی، زمین گلف، دیوار صخره‌نوردی و مسیر ویژه پیاده‌روی از دیگر تفریح‌های ساحل طلایی استانبول است. زیر آفتاب تابستان و در ساحل طلایی خودتان را مهمان نوشیدنی‌های رنگارنگی بکنید که در لیوان‌های کریستالی خودنمایی می‌کنند. اگر هم قصد دارید شب را در این ساحل بگذرانید هم می‌توانید سوئیت اجاره کنید هم در بوم‌گردی بمانید.

قیمت ورودی ساحل طلایی : روز هفته 25 لیر ، آخر هفته 35 لیر
زمان: 8 صبح تا 20 شب
بهترین زمان برای بازدید: دی تا نیمه های بهمن و اواسط اسفند تا اوایل خرداد
پیشنهاد ما : از غذاهای لذیذ ترکی رستوران ساحل طلایی عافل نشوید.

کلام آخر
در این مطلب با بعضی سواحل استانبول آشنا شدیم، همان طور که می دانید شهر استانبول یکی از بزرگترین شهرهای جهان به‌شمار می‌رود و از همین رو امکانات تفریحی و رفاهی بسیاری را می‌توانید در این شهر پیدا کنید. بنابراین بهتر است قبل از سفر با مناطق مختلف این شهر دیدنی آشنا شوید تا بتوانید تجربه‌ای به یادماندنی را از سفر خود به دست آورید.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *