مقاله

راه های سفر به استانبول

ترکیه! اسمی که فقط با شنیدنش دلتان می‌خواهید بروید و چمدان را ببندید! سرزمین تاریخی عثمانی‌ها، سواحل درخشان مدیترانه، محله‌های رنگارنگ، باقلواها و کافه‌های لذیذ…
با تورچی همراه باشید تا راه های سفر به استانبول زیبا را بررسی کنیم .

دانستنی های کاربردی

• ویزا: نمی‌خواهد
• واحد پول: لیر ترکیه (TRY)
• زمان محلی: GMT+۳
• زبان رسمی: ترکی استانبولی
• دین اکثریت مردم: اسلام
• بهترین فصل سفر: بهار و پاییز
• سبک دیدنی ها: تاریخی، خرید، شهرگردی، تفریحات شبانه
• نوع برق شهری: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز
• سوغاتی ها: قهوه ترک، انواع شیرینی های ترکی مانند باقلوا و راحت الحلقوم، ادویه جات، زیورآلات، پوشاک ترک، لامپ های تزئینی و …
• بهترین جا برای اقامت: اطراف میدان تکسیم و محله هایی مانند سلطان احمد، بیوگلو، امینونو، کاراکوی، گالاتا، پرا و .
          
══━━━━✥◈✥━━━━══

گذرنامه یا پاسپورت

اولین قدم برای خارج شدن از مرزهای کشور داشتن گذرنامه است. گذرنامه یا همان پاسپورت در واقع مدرک شناسایی است که کشورتان برای شما صادر می‌کند و معرف هویت شما در کشور مقصد است. تهیه آن هم اصلا کار سخت و عجیبی نیست.

فقط کافی است به یکی از مراکز پلیس ۱۰+ مراجعه کنید، مدارک لازم مثل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، عکس ۴*۶ رنگی، اجازه محضری برای بانوان و اصل و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان را همراه داشته باشید. بعد از ثبت درخواست در سریعترین زمان پاسپورتتان به آدرس درخواستی شما ارسال می‌شود.
         
══━━━━✥◈✥━━━━══
سفر با هواپیما
بهترین روش برای کسانی که طاقت مسیرهای طوالنی
را ندارنـد یـا بـا محدودیـت زمانـی روبرو هسـتند، سـفر
بـا هواپیمـا اسـت. از فرودگاههـای بینالمللـی تهـران،
تبـریز، مشــهد، شیـراز و اصفـهان میتـوانید مستقیـما
بـه اسـتانبول سـفر کنیـد. فاصلـه هوایـی تهـران تـا
اسـتانبول 3 سـاعت و نیم است و با توجه به مبدایی که
از آن پـرواز میکنیـد، ممکـن اسـت زمـان سـفرتان کمتر
یا بیشـتر شـود.

شـما میتوانیـد خطـوط هوایـی ترکیش ایـر، ایـران ایر،
ماهان، زاگرس، معراج، کیش ایر، قشـم ایر و پگاسوس
را بـرای سـفرتان انتخاب کنید. توجه داشـته باشـید که
فرودگاههایـی کـه هـر یـک از این خطـوط هوایـی در آن
فـرود میآینـد، ممکن اسـت بـا هم متفاوت باشـد.     

✘ نکات مهم قبل از پرواز

✦بـه خاطـر تحریمهـای بین المللـی، پروازهـای
ایـران نـه روی بوردهـای فرودگاهـی اسـتانبول
نمایـش داده میشـود و نه پشـت بلندگـو اعلام
میشـود. اگر دیر بجنبید، ممکن اسـت پروازتان
را از دسـت بدهید.

✦ حداقـل 3 سـاعت و نیـم قبـل از پـرواز، در
فـرودگاه حضور داشـته باشـید و با نشـان دادن
بلیطتـان بـه باجـه اطلاعـات فـرودگاه، نشـانی
گیـت موردنظرتـان را بپرسـید. اگـر بـا تـور بـه
اسـتانبول سـفر میکنیـد، میتوانیـد از قبـل از
راهنمـای تـور کمـک بگیریـد.

✦ در فـرودگاه رباتهـای سـخنگوی اطلاعـات
هـم وجـود دارنـد، ولـی همیشـه نمیشـود بـه
آنهـا اطمینان کـرد. بنابراین سـعی کنیـد حتما
از باجه هـای اطلاعات کمـک بگیرید و
چشـمتان به مسافران ایرانی داخل فرودگاه باشد.
فـرودگاه جدیـد ترکیـه خیلـی بـزرگ اسـت و
گیتهـای ایـران چه در هنـگام رفـت و چه هنگام
برگشـت در دورتریـن نقطـه قـرار دارنـد. پـس
حتمـا کفـش راحـت بپوشـید!

✦ اگر مشـکل جسمانی دارید، حتما هنگام خرید
بلیط، درخواسـت اسـتقبال فرودگاهی با ویلچر
بدهیـد. ایـن گزینـه دو مزیـت دارد: یکـی اینکـه
خـود مسـئوالن فـرودگاه شـما را بـه گیتهـای
مربوطـه میرسـانند و چمدانهایتـان را تحویل
میگیرنـد و دوم اینکـه خسـته راه نمیشـوید.
کالسـکه بچـه، چرخدسـتی و امثـال آنها، روی
سـکوهای چمـدان تحویـل داده نمیشـوند و
بایـد در اتاق جداگانـهای در همان حوالی دنبال
آنهـا بگردید.

✦اگـر به قصد خرید به اسـتانبول سـفر میکنید،
حتمـا پیش از خرید بلیط، به میـزان بار مجاز هر
ایرلاین (خـط هوایی) توجه کنید.

✦تـا جایـی کـه میتوانیـد پـروازی را خریـداری
کنیـد کـه صبـح اول وقت بـه اسـتانبول برسـد تا
بتوانیـد از کل روزتـان اسـتفاده کنیـد. همینطور
حواسـتان باشد که شـنبه و یکشنبه ممکنه است
یـک سـری از مغازههـا تعطیـل باشـند یا سـاعت
کاری محـدودی داشـته باشـند. پـرواز دوشـنبه
صبـح معمـولا پرطرفدار اسـت.

✦اگـر روی هتلتـان ترنسـفر گرفتهایـد، جلـــوی
در فـرودگاه یا بعــد از تحویـل گرفتن چمدانها
افـــرادی را میبینیـد کـه با تـــابلویی در دســـت
منتظـر مسـافران هسـتند. در بیـن آنهـا دنبال
فــردی بگردیـد کـه نـام هتـــل/ آژانـــس/ اســـم
شـما را روی تابلـو نوشـته باشـد. البتـه بعضـی از
ترنسـفرها تابلویـی در دسـت ندارنـد و بـا اعالم
کردن اسـمتان به آنها میتوانید فرد موردنظر
را پیـدا کنیـد. نگـران نباشـید؛ آنهـا فارسـی بلـد
هستند !

✦خریـد از Shops Free Duty( فروشـگاههای
معـاف از مالیـات( فـرودگاه میتواند مقـرون به
صرفه باشـد؛ اما برای خرید سـیمکارت و تبدیل
ارز در فـرودگاه اقـدام نکنید.
     
══━━━━✥◈✥━━━━══
سفر ترکیبی قطار و کشتی
سـفر بـا قطـار از ایـران بـه ترکیـه و بالعکـس، بـه یـک
هفتـه زمـان نیـاز دارد. چـرا که هـر هفته فقـط یک قطار
بـرای رفـت و یکی برای برگشـت بیـن دو کشـور جابهجا
میشـود.

قطـار شـب از تهـران حرکت میکنـد و از شـهرهای کرج،
قزوین، زنجان، میانه، مراغه، تبریز و رازی میگذرد. در
مـرز رازی همـه مسـافران باید با تمام بارهایشـان برای
بازرسـی و ارائـه مـدارک و ثبت مهـر خروج پیاده شـوند
کـه در ایـام خلـوت سـال، حـدود 2 سـاعت و نیـم زمـان
میبـرد. بعـد از تکمیل مسـافران، قطـار حرکت میکند
و بعـد از نیـم سـاعت بـه ایسـت بازرسـی ترکیه میرسـد
و بـار مسـافران و کل قطـار بـا دسـتگاه و سـگ بازرسـی
میشـوند. بـاز هم در ایـام خلوت حدود 2 سـاعت و نیم
اینجـا معطـل خواهیـد شـد. سـرانجام بعد از 2 سـاعت
قطـار وارد وان میشـود. در آنجـا بایـد از قطـار پیـاده
شـوید و بـه اسـکله وان بروید و با کشـتی خودتـان را به
اسـکله تاتوان برسـانید.

سـفر دریایـی در دریاچـه وان حـدود 5 سـاعت زمـان
میبـرد و یکـی از جاذبههای این مسـیر به شـمار میآید.
بعـد از رسـیدن بـه سـاحل بایـد خودتـان را بـه ایسـتگاه
قطـار تـاتوان برسـانید و سـوار قطارهـای آنکارا شـوید.
بعـد از رسـیدن بـه آنـکارا، دوبـاره بایـد سـوار قطارهـای
اسـتانبول شوید.
بــرای رســیدن از آنــکارا بــه اســتانبول دو گزینــه پیــش
رو داریــد؛ قطارهــای سریعالســیر آنــکارا- هالکالــی
)Halkali-Ankara )کــه در محلــه کوچــوک چکمجــه
)Küçükçekmece )در کنــار دریاچــهای بــه همیــن
نـام توقـف میکنـد. از ایسـتگاه هالکالـی بـا اسـتفاده
از قطارهــای داخــل شــهری اســتانبول میتوانیــد
خودتــان را بــه محــل اقامتتــان برســانید.
گزینــــه دوم قــطارهـــای ایسـتــــگاه حیــدرپـاشـــا
)Haydarpasa )اسـت کـه در مــنطقه کادیکـــوی و در
سـاحل شـرقی تنگـه بسـفر توقـف دارد.
قطـار آنـکارا بـه تهـران در مسـیر برگشـت از شـهرهای
آنـکارا، کایسـری، سـیواس، ماالتیـا، االزیـق، ایسـتگاه
تـات وان، اسـکله تـات وان، اسـکله وان، ایسـتگاه وان،
کاپیکـوی، رازی، سـلماس، تبریز، زنجـان، قزوین و کرج
عبـور میکند و به تهران میرسـد. توجه داشـته باشـید
کـه در مسـیر برگشـت در رازی توقف نخواهید داشـت.

✘بهتر است بدانید که…

✦مدت زمان سفر زمینی با قطار از تهران تا آنکارا
حـدود 60 سـاعت )2روز( تخمین زده میشـود.
هنـوز امـکان سـفر مسـتقیم بـا قطـار از ایـران بـه
اسـتانبول وجـود نـدارد و تمـام قطارهایـی کـه
بـا نام قطـار مسـتقیم تهران- آنـکارا یا اسـتانبول
نامیـده میشـوند فقـط تـا وان میرونـد.

✦بـا خریـد بلیط قطـار تهـران- آنـکارا، دیگر هیچ
هزینـهای بـرای کشـتی و قطـار دوم پرداخـت
نمیکنیـد .

✦توجـه داشـته باشـید کـه در هنگام عبـور از مرز،
کل مسـافران بـه همـراه بارهایشـان بایـد بـرای
بازرسـی و ارائـه مـدارک از قطـار پیـاده شـوند.
بدیـن صـورت ممکن اسـت بین 5 الی 6 سـاعت
را خـارج از قطـار سـپری کنید. پس این نوع سـفر
را برای فصول خیلی گرم یا سـرد سـال پیشـنهاد
نمیکنیـم.

در✦ خـاک ایـران هـر مسـافر بعـد از بازرسـی،
میتوانـد سـوار قطار شـود؛ اما در پاسـگاه ترکیه
تـا بازرسـی تمـام مسـافران تمـام نشـود، کسـی
حـق خـروج از سـالن و سـوار شـدن بـه قطـار را
نـدارد.

✦حـد مجـاز بـار بـرای هـر مسـافر بـه انـدازه
چمدانی اسـت که در قسـمت باالی کوپه جا شود
)30*40*50 سـانتیمتر(. ایـن قطارهـا واگـن
مخصوصـی بـرای اضافـه بـار ندارنـد. بـه همیـن
دلیـل، در صورتیکـه بار شـما بـه اندازهای باشـد
که حقوق سـایر مسـافران کوپـه پایمال شـود، از
ورود آن جلوگیـری خواهد شـد.

✦همـراه داشـتن حیـوان خانگـی در کوپـه قطـار
ممنـوع اسـت.

✦ حتمـا از زمـان رسـیدن خـود بـه مقصـد مطلـع
شـوید تـا بتوانیـد در بـدو ورود، هتـل خـود را
تحویـل بگیریـد. گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه
دلیـل مشـکالت احتمالـی، قطـار نیمـه شـب بـه
مقصـد برسـند. شـاید بهتـر باشـد بـا هتـل خود
بـرای چنیـن شـرایطی از قبـل هماهنـگ کنیـد.

✦اگـر مسـافر سـالمند بـه همـراه داریـد و ناچـار
هسـتید زمینی سفر کنید، سـفر با قطار را به شما
توصیـه میکنیـم. البتـه معطلـی لـب مـرز قطـار
بیشـتر از اتوبـوس خواهـد بود.
══━━━━✥◈✥━━━━══
سفر با اتوبوس

برخلاف قطـار، بـرای سـفر بـا اتوبـوس، میتوانیـد بـه
صـورت مسـتقیم از تهـران )پایانـه غـرب یـا بیهقـی( یـا
تبریـز )پایانـه مرکـزی( بـه اسـتانبول سـفر کنیـد.

اگـر قصـد سـفر زمینـی بـه اسـتانبول را داریـد، بایـد
خودتـان را بـرای یک سـفر طوالنی و کمی خسـتهکننده
آماده کنید. از تهران تا اسـتانبول حدود 2000 کیلومتر
فاصلـه اسـت و 36 الـی 40 سـاعت زمـان میبـرد. تـا
تبریـز 600 کیلومتـر آن در اتوبـان طـی میشـود و بعـد
از آن کـه وارد شـهر تبریـز شـوید 290 کیلومتـر تـا مـرز
بـازرگان فاصلـه داریـد.
اتوبوس معمولا صبح از تهران حرکت میکند. از قزوین،
زنجـان و میانه میگـذرد. در تبریز دوباره مسـافرگیری
میکنـد و بعـد از تکمیـل مسـافران و عبـور از شـهرهای
مرنـد و ماکو بـه مرز بازرگان میرسـد.

لـب مـرز، هر مسـافر باید بـرای بازرسـی بدنی، بازرسـی
وسـایل و ارائـه مـدارک از اتوبـوس پیـاده شـود. بعـد از
طـی مراحل، هر مسـافر بـه تنهایی از مرز عبـور میکند.
بعـد از بازرسـی اتوبـوس و طـی کـردن مراحـل توسـط
همـه مسـافران، اتوبوس وارد خاک ترکیه میشـود. در
خـاک ترکیـه هـم باز یک ایسـت بازرسـی وجـود دارد که
بار اتوبوس و مسـافران را بازرسـی میکنـد و در صورتی
کـه کسـی اضافـه بار نداشـته باشـد، اجازه ادامه مسـیر
را صـادر میکنـد.
اتوبـوس بعـد از عبـور از مـرز گوربـوالغ و شـهرهای
دغوبایزیـد، آغـری، ارزروم، ارزنجـان، آماسـیا، بولـو و
ایزمیـت، سـرانجام بـه اسـتانبول میرسـد.

✘ حواستان باشد …

✦بـه خاطر مسـافت طوالنـی و معطلیهای چند
سـاعته در هنگام عبور از مرز، سـفر با اتوبوس به
افراد سـالمند و بچه دار توصیه نمیشـود.

✦مراحل بازرسی و ارائه مدارک در روزهای خلوت
حدود 1 ساعت زمان میبرد و در روزهای شلوغ
بیشتر طول میکشد. پس اگر همسفر سالمند
دارید یا مشکل جسمانی دارید، بهتر است لوازم
ضروری را همراه داشته باشید. همچنین هنگام
سفر در فصل سرد، لباس گرم را فراموش نکنید.

✦وزن بـار مجـاز بـرای هـر مسـافر 20 کیلوگـرم
اسـت، امـا بـا توافـق راننـده ممکـن اسـت تـا 40
کیلوگـرم هـم بتوانیـد بـه همـراه ببریـد.

✦اگر شـی غیرمجـازی اعم از هر گونـه مواد مخدر
)سـیگار فقـط در حـد 3 پاکـت مصـرف شـخصی
مجـاز اسـت(، داروهـای غیرمجـاز و کاالهـای
خارجـی بـا ارزش بیـش از 80 دالر همراهتـان
باشد، توقیف میشود.

✦سـعی کنیــد قبـــل از شــــروع سفـــر عـوارض
خروجتـان را پرداخـــت کنیــد. در صــورت بـروز
هرگونه مشـکل بـرای شـما، اتوبوس فقـط مجاز
اسـت زمان مشخصی منتظر بایسـتد و اگر بیش
از حـد کارتـان طـــول بکشــد، اتوبوستـان را از
دسـت خواهیـد داد.

✦البتـه اخیـرا تعـدادی خودپـرداز هـم در مرزهای
زمینـی تعبیـه شـده اسـت کـه مبالـغ پیشفرض
عـوارض را بـه شـما نمایـش میدهنـد. مشـکل
ایـن دسـتگاهها، علاوه بـر صفهـای طوالنـی،
ایـن اسـت کـه در صـورت پرداخت مبلغ اشـتباه،
امـکان بازگرداندن وجه به شـما وجود نخواهند
داشت.

✦اتوبـوس در تاریکـی شـب بـه محلـه آکسـارای
و اللـی اسـتانبول میرسـد و از آنجـا دیگـر بایـد
بـا اسـتفاده از تاکسی خودتـان را بـه محـل
اقامتتـان برسـانید. نـکات مربوط به اسـتفاده
از تاکسـی در اسـتانبول را حتمـا مطالعـه کنیـد.

✦حتمـا از زمـان رسـیدن خـود بـه مقصـد مطلـع
تحویـل بگیریـد. گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه
دلیـل مشـکالت احتمالـی، اتوبـوس نیمـه شـب
بـه مقصد برسـد. شـاید بهتر باشـد بـا هتل خود
بـرای چنیـن شـرایطی از قبـل هماهنـگ کنید.

✦اتوبـوس در بیـن راه بـرای وعدههـای غذایـی
توقـف میکنـد.

✦اتوبوس هر 3 یا 4 ساعت یکبار، برای سرویس
بهــداشـــتی توقــــف میکند. سرویــسهـــــای
بهداشـتی ترکیـه، همگـی هزینـه ورودی دارند و
برخلاف ایـران، شـلنگ ندارنـد. پس شـاید بهتر
باشـد یک بطـری آب به همراه داشـته باشـید.
شـوید تـا بتوانیـد در بــدو ورود، هتـل خـود را
تحویـل بگیریـد.

✦ گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه
دلیـل مشـکالت احتمالـی، اتوبـوس نیمـه شـب
بـه مقصد برسـد. شـاید بهتر باشـد بـا هتل خود
بـرای چنیـن شـرایطی از قبـل هماهنـگ کنید.

✦اتوبـوس در بیـن راه بـرای وعدههـای غذایـی
توقـف میکنـد.

✦اتوبوس هر 3 یا 4 ساعت یکبار، برای سرویس
بهــداشـــتی توقــــف میکند. سرویــسهـــــای
بهداشـتی ترکیـه، همگـی هزینـه ورودی دارند و
برخلاف ایـران، شـلنگ ندارنـد. پس شـاید بهتر
باشـد یک بطـری آب به همراه داشـته باشـید.

══━━━━✥◈✥━━━━══
سفر با ماشین شخصی

مـرز زمینـی مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه ایـن فرصت را
میدهد تا بتوانید با ماشـین شـخصی خودتـان به این
کشـور سـفر کنید. همانطور کـه در ادامه شـرح خواهیم
داد، شـما از طریـق 3 مـرز سرو ، بازرگان و رازی
میتوانید وارد کشـور ترکیه شـوید که با توجه به مسـیر
سـفرتان میتوانیـد از بیـن آنهـا انتخـاب کنید.

✘حواستان باشد!

قیمـت سـوخت در تـــرکیه، در مقایسـه بـا
ایـران خیلـی بـالا اسـت. ایـن نکتـه را در تخمیـن
هزینههـای سـفرتان لحـاظ و کوتاهترین مسـیر
را انتخـاب کنیـد.

1 -مرز بازرگان
معمـوال مـرز بـازرگان بـه خاطـر فاصلـه نزدیکتـر بـه
اسـتانبول و جـاده بهتـرش، بیشـتر مـورد اسـتقبال
مسـافران قـرار میگیـرد. ایـن مـرز در 290 کیلومتـری
شـهر تبریـز قـرار دارد و بعـد از عبـور از مرنـد و ماکـو، به
مـرز بـازرگان خواهیـد رسـید. اولیـن شـهری کـه بعـد از
عبـور از ایـن مـرز بـه آن وارد میشـوید، گوربوالغ اسـت.
از مـرز بازرگان تا اسـتانبول حدود 1540 کیلومتر اسـت
و در مسـیر، از شـهرهای زیر عبور خواهید کرد:

ایـن مسـیر پیشـنهادی مـا اسـت کـه هـم سرراسـت و
خوشمنظره اسـت و هم جادههای پهن و صاف دارد.
البتـه شـما میتوانید مطابق با میلتان، مسـیر دیگری
را انتخـاب کنید.
اگـر تهـران را مبـدا قـرار دهیـم، تا اسـتانبول حـدود 25
تـا 27 سـاعت رانندگـی پیـش رو خواهید داشـت.

✘بهتر است بدانید که …

مرز بازرگان 24 سـاعته فعال اسـت و هر زمانی
که برسـید، میتوانید بـا ارائه مـدارک از مرز عبور
کنید.

2 -مرز رازی

مـرز رازی دومیـن مـرز پرطرفـدار اسـت کـه در 66
کیلومتـری شـهر خـوی )آذربایجـان غربـی( قـرار دارد
و علـت محبوبیـت آن بـه خاطـر نزدیکـیاش بـه شـهر
وان )102 کیلومتـر( اسـت. کسـانی که در مسـیر سـفر به
اسـتانبول تمایـل دارنـد از شـهر وان هـم بازدیـد کننـد،
بهتـر اسـت از مـرز رازی وارد خـاک ترکیـه شـوند.

✘حواستان باشد!

جـاده شـهر خـوی تـا مـرز رازی کوهسـتانی و پر
پیـچ و خـم اسـت و بـا اینکـه فاصلـه بیـن ایـن دو
فقط 66 کیلومتر اسـت، اما نسبتا زمان بیشتری
میبـرد.

بـرای اینکـه از مـرز رازی بـه اسـتانبول برویـد 2 مسـیر
مختلـف پیـش روی شـما اسـت کـه تفـاوت آنهـا 180
کیلومتـر اسـت.

مسیر اول
کوتاهتریـن مسـیر ایـن اسـت کـه خودتـان را بـه شـهر
دوغـو بایزیـد برسـانید و از آنجـا طبـق مسـیری کـه در
مـرز بازرگان به آن اشـاره کردیـم، ادامه دهیـد. (1652
کیلو متر )
مسیر دوم
در صورتـی کـه تمایـل داریـد در شـهر وان توقـف کنید،
این مسـیر مناسـب شـما اسـت. البتـه از کنـار آنـکارا هم
عبـور خواهیـد کـرد و میتوانیـد بـا کمـی دورتـر کـردن
مسیر خود، چرخی هم در پایتخت ترکیه بزنید. (1832
کیلومتر)

✘حواستان باشد!

✦مـرز رازی سـاعت کاری مشـخصی دارد و مثـل
مـرز بـازرگان 24 سـاعته فعـال نیسـت. در نیمـه
اول سـال از سـاعت 9 صبـح تـا 5 بعدازظهـر و در
نیمـه دوم سـال، از سـاعت 30:9 صبـح تـا 30:4
بعدازظهـر (بـه وقـت ایـران) باز اسـت.

✦مرز رازی فقط اجازه عبور وسـایل نقلیه سواری
را میدهـد و اتوبوسهـا یـا تریلرها حـق عبور از
این مـرز را ندارند.

✦اگر به هر دلیلی در نزدیکی مرز تصمیم گرفتید
که بدون ماشـین شخصی به مسیر ادامه دهید،
میتوانیـد ماشـینتان را در پارکینـگ بـزرگ و
روبـاز مـرز رازی پـارک کنیـد و بعـد از عبـور از مـرز
ایـران، بـا ونهـا یـا تاکسـیهای لـب مـرز ترکیـه،
خودتـان را بـه وان برسـانید و از آنجا بـا اتوبوس
یـا قطار بـه اسـتانبول بروید.

3 -مرز سِرو
سـومین مـرز زمینـی مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه، مـرز
سـرو اسـت که در 53 کیلومتری شـهر ارومیه قرار دارد.
در نزدیکـی مـرز سـرو، یـک بازارچـه مـرزی هـم وجـود
دارد کـه اجنـاس اصـل تـرک را میتوانید بـا قیمتهای
مناسـب تهیـه کنید.
مـرز سـرو، بـه خاطـر نزدیکـی بـه کوهسـتانهای برفی،
در اکثـر روزهـای سـال، آبوهـوای سـردی دارد و عبـور
از ایـن مـرز را در فصـول سـرد سـال بـه شـما پیشـنهاد
نمیکنیـم.

✘حواستان باشد!

مـرز سـرو مانند مـرز بـازرگان 24 سـاعته فعال
اسـت و اتوبـوس و تریلـی هـم میتواننـد از آن
عبـور کنند.

مدارک الزم برای سفر با ماشین شخصی

بعـد از اینکه تصمیمتان برای سـفر با ماشـین شـخصی
قطعـی شـد، بایـد یک سـری مراحل اداری را پشـت سـر
بگذاریـد. هـر کـدام از ایـن مراحـل بـا پرداخـت هزینـه
جداگانـه در زمانـی کوتـاه به راحتـی قابل انجام اسـت.

✦ گواهینامـه بین المللـی: اولیـن قـدم این اسـت
کـه بـرای رانندگی در کشـورهای دیگـر، چه بـا خودروی
شـخصی و چـه خـودروی اجـارهای نیازمنـد گواهینامـه
بین المللـی هسـتید.

✦ پلاک بین المللی: بعـد از صدور گواهینامه، باید
بـرای خودرو نیز پلاک ترانزیت بگیرید. ایـن پالک برای
خـودرو (و نه مالک آن) صادر میشـود. بـه این معنا که
در هنـگام فـروش خودرو، بایـد پالک را بـه مالک بعدی
تحویل دهید.

✦برچسب DC و RI :این برچسبها برای شناسایی
خودروی شما در کشور خارجی است و اجباری به نصب
آنها روی شیشـه نیسـت. در صـورت تمایـل میتوانید
آن را وسـط شیشه عقب ماشینتان بچسبانید.

✦کاپوتاژ و مجوز خروج: در مرحله آخر، باید برگه
مجوز خروج را تهیه کنید.

✘حواستان باشد!

بـرای انجـام همـه مراحـل بـالا، فقـط بـه کانون
جهانگـردی و اتومبیلرانـی جمهوری اسلامی
ایران مراجعه کنید تا دچار ضرر و زیان نشـوید.

══━━━━✥◈✥━━━━══

خرید و تبدیل ارز
واحـد پـول ترکیـه لیـر اسـت. بـرای پرداخـت
هزینه هـا در اسـتانبول، بایـد پیـش از سـفر از
صرافیهـای ایـران، ارز تهیـه کنیـد.

✘برای این کار، شما 3 روش پیش رو دارید:

✦مستقیما لیر تهیه کنید.
✦ دلار یـا یـورو تهیـه کنیـد و در صرافیهای اسـتانبول
بـه میـزان نیازتان بـه لیر تبدیـل کنید.
✦بخشـی از ارز موردنظرتان را به لیر و بخشـی از آن را
بـه دلار یا یـورو تهیه کنید.

✘بهتر است بدانید که …

از آنجایـی کـه نوسـان دلار یـا یـورو بیشـتر از لیر
اسـت، پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه از روش دوم
اسـتفاده کنیـد. تبدیـل کـردن ارز در ترکیـه کار
راحتـی اسـت و بـه میـزان نیازتـان میتوانیـد
خیلـی راحـت لیـر تهیه کنیـد. در این صـورت، اگر
از بودجه سـفرتان چیزی باقـی بماند، میتوانید
در سـفرهای بعدی خـود به کشـورهای دیگر نیز
از آنها استفاده کنید و متحمل ضرر نمیشوید.

✘حواستان باشد!

✦ برای تبدیـل ارز در ترکیه، فقط به صرافیهایی
کـه روی سـردر آنهـا کلمـه Döviz نوشـته شـده
است، مراجعه کنید که قدم به قدم در محله های
توریستی به چشـم میخورند.

✦بـرای تبدیـل ارزتـان هیچوقـت عجلـه نکنیـد.
تابلوهـای نمایشـگر ارز چنـد صرافی را بررسـی و
بعـد اقدام کنید. بعـد از تبدیـل ارز، حتما پولتان
را بشـمارید و قبـض آن را تـا پـس از خـرج کـردن
آخریـن پـول نگـه داریـد. صرافیهـای Döviz
معتبر هستند، ولی در صورتیکه پول شما تقلبی
باشـد، با ایـن قبض میتوانیـد پیگیریهـای الزم
را انجـام دهید.

✦ حواسـتان باشـد که همـه پولهایتـان را در یک
جیـب یـا کیف قـرار ندهیـد و حتمـا در جیبهای
مختلف آنها را پخش کنید. اگر در زمان شلوغی
سـفر کردهایـد و پـول زیـادی را بـا خودتـان در
خیابـان حمـل میکنیـد، بهتـر اسـت آن را در یـک
کیـف گردنـی، داخل لباستـان جاسـازی کنید.

✦اگـر پـول را در جیبهایتـان میگذاریـد، سـر
جیبهایتـان را بـا یـک سـنجاق قفلـی کوچـک
ببندید تا از دست جیببرهای مناطق توریستی
در امـان بمانیـد.

══━━━━✥◈✥━━━━══

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *