مقاله

دبی

دبی از دیروز تا امروز
گذشـته دبی به دوره مینوسـی )سـه هزار سـال قبل
از میالد تا قرن پنجم بعد از میالد( برمیگردد. زمینی
کـه حـاال بـه آن دبـی میگوییـم، در اصـل یـک باتلاق
بـا پوشـش درختـان حرا بـوده اسـت. گفته میشـود
سـه هزار سـال قبـل از میلاد، دامداران عشـایر عصر
برنـز، با خشکشـدن این باتالق در آن سـاکن شـدند.
حـدود پانصـد سـال بعـد، این منطقـه با داشـتن یک
مزرعـه پررونـق خرمـا بـرای اولیـن بـار برای کشـاورزی
اسـتفاده شـد. اگر به سـرعت در تاریخ امارات گردش
کنیم و به گذشـته بازگردیم، به قرن پنجم میرسـیم؛
زمانـی کـه خانـه فعیل رسـتورانهای سـاحیل زیبا در
دبـی یعنی منطقه جمیـرا، ایسـتگاه کاروانهایی بود
که در مسـیر تجاری عمان بـه عراق حرکت میکردند.

نـام دبی بـرای اولین بـار در یک کتـاب جغرافیا مربوط
به سـال 1095 نوشـته شده اسـت. نوشتههای دیگر
بـه مجلـه یـک تاجـر ونیـزی در سـال 1580 برمیگـردد
کـه بـرای تجـارت مرواریـد بـه دبـی رفتـه بـود. زندگـی
در آن زمـان بهشـدت بـه ماهیگیـری، صیـد مرواریـد،
سـاختن قایـق و دادن خدمات به تاجـران ادویه، طال
و پارچـه وابسـتگی داشـت. اتفاق بعدی کـه در تاریخ
دبـی توجـه مـا را جلـب میکند، زمانی اسـت کـه با به
قـدرت رسـیدن طایفـه بنی یـاس در ابوظبی در سـال
1793 ،دبـی بـه یـک منطقه وابسـته تبدیل شـد.

اوایـل قـرن نوزدهـم دبـی شـهری بـود کـه بـا دیوارها
محافظـت میشـد؛ امـا در سـال 1820 بریتانیـا بـرای
آتشبـس دریایـی بـا حاکمـان محلی مذاکـره کـرد.
آتشبـس بـه ایـن معنـی بـود کـه مسـیرهای تجـاری
بـاز میشـود و تجـارت میتوانـد رونـق بگیـرد. بـا ایـن
کار، رابطه مداوم با کشـورهای سراسـر جهان شـروع
شـد و در نهایـت دبـی را به مرکزی بـرای فعالیتهای
مهـم تبدیـل کرد.
در سـال 1833 مکتـوم بـن بطـی مـردم خـود را بـه
شـندغه در مدخـل خـور دبـی آورد و باعـث اسـتقالل
دبـی از ابوظبـی شـد. از آن زمـان تا سـالها بعد، دبی
بهعنـوان یـک دهکـده ماهیگیـری شـناخته میشـد.
بـا گذشـت سـالها و تغییـرات زیـادی کـه در دبـی
اتفـاق افتاده، خاندان آل مکتوم همچنان روی تخت
حاکمیـت نشسـته اند

در دهههای بعد، رشد قابلتوجه دبی شروع شد. با
قوانین جدید در سال 1894 که مهاجران را از مالیات
معـاف میکـرد، تجـارت منطقـه دوبـاره جـان گرفـت.
تعـداد زیـادی از مهاجـران از جملـه تاجرهـای هنـدی
و پاکسـتانی بـرای اسـتفاده از ایـن شـرایط عالـی بـه
دبـی رفتنـد. بـا همـه ایـن موفقیتهـا، دبی هنـوز به
ماهیگیـری، تجـارت و صیـد مروارید وابسـته بـود. با
اختـراع مرواریـد مصنوعی در ژاپن، آسـیبپذیربودن
اقتصاد بیشتر به چشم آمد و دوره رکود از راه رسید؛
امـا ایـن روی داسـتان زیاد طـول نکشـید و ناگهان…
بـوووم! در سـال 1966همهچیـز برای همیشـه عوض
شـد؛ دبـی به نفت رسـید!

بـا کشـف نفـت، حاکم دبـی توسـعه این شـهر را برای
تبدیل شـدن به یک قطب تجارت جهانی شـروع کرد.
بندر راشد، بندر جبل عیل، گسترش خور دبی و مرکز
تجـارت جهانـی دبـی )Centre Trade World Dubai)
تنهـا تعـدادی از پروژههـای تکمیل شـده در این دوره
هستند.

در دوم دسـامبر 1971 نوبـت بـه دومیـن اتفـاق
سرنوشتسـاز رسید. دبی و شش امارت دیگر یعنی
ابوظبـی، شـارجه، راسالخیمـه، فجیـره، عجمـان و
امالقیوین متحد شدند و کشور امارات متحده عربی
بـه دنیـا آمـد. ایـن تاریـخ هـر سـال بهعنـوان روز ملی
امـارات جشـن گرفتـه میشـود.
دبی در پنجاه سـال بعدی با سـرعت سرسامآوری به
حرکـت روبهجلـو ادامـه داد. علاوه بـر نفـت، اقتصـاد
دبـی در بخشهـای دیگـری مثـل ارتباطـات تجـاری
جهانی و گردشـگری پیشـرفت کرد. در سال 1985 کار
شـرکت هواپیمایـی امـارات شـروع شـد کـه هر سـال
بیـش از پانصـد میلیـون مسـافر را جابهجـا میکنـد.
سـال 2003 دبـی بـا میزبانـی نشسـت سـاالنه بانـک
جهانـی و صنـدوق بینالمللی پـول بـه عنـوان یـک
قطب مالی مهم در جهان شـناخته شـد. هفت سال
بعـد، بلندتریـن بـرج جهـان یعنی بـرج خلیفه بـا 828
متـر ارتفـاع مثـل نشـانی از موفقیتهـای بیانتهـای
دبـی در قلـب ایـن شـهر تـا آسـمان بـاال رفت.
دبـی بـه تازگـی پنجاهمیـن سـال اتحـاد خـود بـا
امارتهـای دیگـر را جشـن گرفـت. همین طـور از اول
اکتبـر سـال 2021 رویـداد فوقالعـاده بـزرگ و مهـم
اکسـپو 2020 را بهمـدت شـش مـاه کلیـد زد.
ایـن روزهـا بـا قـدمزدن در اطـراف خـور دبـی و دیـدن
رفتوآمد همیشگی قایقهای چوبی و سنتی در این
قسمت، میتوانید تصویری از سالهای گذشته دبی
را در ذهـن داشـته باشـید. با فکرکردن بـه تاریخ دبی
حتمـا نظـر شـما هـم به ایـن موضـوع جلب میشـود
کـه بیشـترین تغییـرات این کالنشـهر تنهـا در پنجاه
سـال اخیر اتفاق افتاده اسـت. مقایسـه ظاهـر امروز
دبـی با گذشـته نهچنـداندور آن، داسـتان شـهری را
بـرای مـا تعریـف میکنـد که بـا اسـتفاده حداکثـری از
فرصتهـا، توانسـته یـک شـهر نهچنـدان مهـم را بـه
یـک شـهر پیشـرفته، مـدرن و رتبه یـک تبدیل کند.

آبوهوای دبی

از همـان لحظـهای کـه پایتـان را روی آخریـن پلههـای
هواپیما میگذارید، هرم داغ هوا را روی گونههایتان
احسـاس خواهیـد کـرد. اگـر در فصلهـای گـرم و
شـرجی سـال دبـی را بـرای سـفر انتخـاب میکنیـد،
آمـاده باشـید کـه در همـان دقایـق اول لباسـتان از
شـرجی هـوا کاملا خیس شـود و بـه تنتان بچسـبد!

البتـه ایـن را هـم بایـد بدانیـد کـه آبوهـوای دبـی
بهخاطـر موقعیت سـاحیل شـبهجزیره عربسـتان در
تمام سـال گرم اسـت. دبی شـهر چهارفصیل نیست
و در کل میتـوان بـرای آن دو فصـل در نظـر گرفـت:
فصـل گـرم تا حـدی که در بعضـی از ماههـا خرماپزان
میشـود و فصل معتدل با هوای دلپذیر. دمای هوا
در ماههـای خنـک یعنـی از آبـان تا فروردین بیـن 20 تا
35 درجه سـانتیگراد است. از نیمه خرداد تا روزهای
اول مهـر نوبت به گرمترین روزهای سـال میرسـد و
دمـا تـا 45 درجـه هم باال مـیرود. فصـل معتدل هم
از مـاه اکتبـر تـا مـاه مه )تقریبـا از مهر تا اوایـل خرداد(
بـا میانگیـن دمـای 20 تـا 35 درجـه سـانتیگراد طـول
میکشـد. در دبـی معمـوال خبـری از بـاران نیسـت و
رطوبت را بیشـتر در هوا احساس میکنید؛ شرایطی
کـه در فصـل گرمـا میتوانـد حسـابی کلافه تـان کند!

با همه اینها، بهخاطر آبوهوای دبی شک به دلتان
راه ندهیـد؛ حتـی اگـر در داغتریـن روزهـای سـال هـم
دبـی را بـرای سـفر انتخـاب کنیـد، مطمئـن باشـید بـا
وجـود تفریحـات متنـوع در فضاهـای سرپوشـیده،
تاکسـیها و مراکـز خریـد کولـردار و پارکهـای آبـی
دیوانهکننـده، حسـابی قـرار اسـت بهتـان خـوش
بگذرد!

فصول مختلف در دبی
بهار
هـوا در ایـن فصـل بـه تصـوری کـه از هـوای بهـاری
داریم، شبیه نیست. دما از 28 درجه در ماه فروردین
به 35 تا 39 درجه سانتیگراد در روزهای اول خرداد
میرسـد. بـا ایـن کـه هـوا گرمتـر میشـود، امـا در این
فصـل بـاز هـم جمعیـت توریسـتها در دبـی زیـاد
است.

تابستان
در این فصل اگر در بالکن خانهها کسانی را دیدید که
در ماهیتابهها تخممرغ میشـکنند تا از نیمروشـدن
آن بـرای شـبکههای اجتماعـی فیلـم بگیرنـد، تعجب
نکنیـد. از هفتـه دوم خـرداد گرمـا دیگـر آزاردهنـده
میشـود. تحمـل دمـای 45 درجـه واقعـا سـخت
اسـت؛ امـا اگـر بـا رطوبـت 95 درصـدی همـراه باشـد
بایـد از کلمـه غیرقابلتحمـل اسـتفاده کنیـم.

پاییز
بیشـترین تغییـرات آبوهوایـی دبـی در پاییـز اتفـاق
میافتد. گرما و رطوبت تا ماه مهر ادامه دارد. هرچه
بیشـتر به آذر نزدیک میشـویم، هوا رو به بهترشـدن
مـیرود. در مـاه آبـان ممکـن اسـت طوفانهای شـن
و گردوغبـار را از نزدیـک ببینیـد؛ امـا بـا بارانهایـی در
حـد چهـار تا نـه مییل‌متـر، دوبـاره میتوانیـد از هوای
صـاف و تمیز لـذت ببرید.

زمستان
در دبی خبری از زمستان طوالنی و خییل سرد نیست.
از دی تا نیمه اسفند دما تا 12 درجه هم پایین میآید،
امـا بیشـتر نه. اگر عشـق شـنا کـردن در دریـا را دارید،
خبر خوب این است که دمای آب در سردترین حالت
بـه 23 درجـه میرسـد و تقریبا در تمام روزهای سـال
گزینـهی شـنا کـردن در دریـا روی میـز باقـی میماند.
تفریحـات فضـای بـاز مثـل جشـنوارههای خریـد،
کمپینـگ در صحراهـا و کنسـرتها در ایـن فصـل بـه
اوج میرسند.

بهترین زمان سفر
شما جزو کدام دستهاید؟ بیشتر دوست دارید خرید
کنیـد یـا کشـفکردن گوشـهوکنار شـهر ذوقزدهتـان
میکنـد؟ هـوس کردهایـد در سرسـرههای مارپیچـی
پارکهـای آبـی بـزرگ از هیجـان جیـغ بکشـید یـا بیـن
غرفههای مختلف بازارهای شبانه قدم بزنید؟ دلتان
میخواهـد حتمـا تورهـای مختلـف مثـل سـافاری و
گشـت روی یـات را تجربـه کنید یا مدام یک چشـمتان
به اسـکناسهایی است که از جیبتان کم میشوند؟
قبـل از رزرو بلیـط، حتمـا بـه ایـن سـواالت فکـر کنیـد.
جوابهـا تـا حـد زیـادی تکلیفتـان را روشـن میکننـد
کـه برای سـفر بـه دبی چه زمانی مناسـب شماسـت.
اگر لذتبردن از هوای خوب با نسـیم خنک و آسـمان
آفتابـی انتخـاب شماسـت، حتمـا بایـد در هفتههـای
آخـر پاییـز و در فصـل زمسـتان بـه دبی برویـد. هوای
معتدل تنها نقطه مثبت زمسـتانهای دبی نیسـت؛
شـهر در ایـن فصـل بـا جشـنواره خرید و جشـنهای
کریسمس سرحالتر از همیشه میشود، اما مشکل
اینجاسـت که در ایـن هفتهها جمعیت مسـافران در
شـهر بیـداد میکند. احتمـاال مرتبا مجبور میشـوید
بـرای ورود بـه مکانهـای دیدنـی در صـف بایسـتید و
سـواحل و خیابانهـا هم زیاد خلوت و آرام نیسـتند.
برای پایین نگهداشتن هزینهها چمدان را در ماههای
گـرم سـال ببندیـد. اگـر بتوانیـد بـا گرمـا کنـار بیاییـد،
قیمـت بلیـط هواپیمـا، رزرو هتـل و حتـی تفریحـات
مختلـف برایتـان ارزانتـر تمـام میشـود و همهجـا
خلوتتـر اسـت.
پـس بـا همـه ایـن توضیحـات، بهترین زمان سـفر به
دبـی کاملا بسـتگی بـه هدف شـما از ایـن سـفر دارد.
بـا خوانـدن بخشهـای مختلـف ایـن کتـاب بهمـرور
راحتتـر متوجـه میشـوید کـه کـدام تفریحـات دبـی
بـرای شـما جذابترنـد و با چه ترفندهایـی میتوانید
هزینههـا را مدیریـت کنیـد.

فصل بهار
شـاید عجیبوغریـب بـه نظـر برسـد کـه در شـهری
بیابانی، در فصل بهار دنبال شکوفه و گل بگردیم؛ اما
احتمـاال بـا دیدن دهها میلیون گل زیبا و رنگارنگی که
هر سال شهرداری دبی در گوشهوکنار شهر میکارد،
جا بخورید. هوای بهار تا نیمه اردیبهشـت برای سفر
بـه دبـی معرکه اسـت. آفتابی که پوسـتتان را قلقلک
میدهد، دریای گرمی که هر لحظه صدایتان میزند
و تفریحـات فضـای بـاز همـان چیزهایـی هسـتند که
مسـافرت بـه دبی بهـاری را خاطرهانگیز میکنند.

فصل تابستان
گرمـای روزهـای طوالنـی دبی با کسـی شـوخی ندارد.
بـرای جاخالـیدادن از گلولههای آتشـی که از آسـمان
میبارنـد، بهتـر اسـت فقط صبحهـای زود و یا غروب
بـه بعـد بیـرون برویـد. گردشـگران در حـدود سـیزده
سـاعت تابـش عـذابآور خوشـید، معمـوال بـه مراکـز
خریـد و رسـتورانها فـرار میکننـد. بـا از راهرسـیدن
تخفیفهـای جشـنواره سـورپرایز تابسـتانی دبـی،
خریددرمانـی شـروع میشـود. پارکهـای موضوعی
و جاذبههـای سرپوشـیده هـم بـرای فصـل گرمـا
انتخابهای خوبی هسـتند. اوج خلوتی و ارزانترین
قیمتهـای دبی را در تابسـتان میبینید. اگر آخرسـر
تصمیم گرفتید در تابسـتان به دبی سـفر کنید، جای
نگرانی نیسـت. تمام تاکسیها، ساختمانها و مراکز
خریـد بـا کولرهـای قـوی خنک میشـوند.

وقتـی پنگوئنهـا در چلـه تابسـتان در پیسـتهای
اسـکی روی یـخ دبـی سـر میخورنـد، پـس شـما هـم
میتوانیـد در ایـن هـوا سـر کنیـد! شـاید باورتـان
نشـود، اما دبی از سـال 2020 در شـهریورماه شـروع
بـه برگـزاری مسـابقات دو و والیبـال روی بـرف کـرده
اسـت. اگر دوسـت دارید شـما هم میتوانید شـرکت
کنیـد، فقـط مواظب باشـید وقتـی از دمـای 40 درجه
وارد سـالن برفـی میشـوید، تـرک نخوریـد!

فصل پاییز
اگرچـه مثـل شـهرهای دیگـر دنیـا، در دبـی خبـری
از شـاخوبرگهای نارنجـی و طالیـی نیسـت، امـا
از پایینرفتـن دمـا، شـروع پاییـز را حـس میکنیـد.
باالخـره گرمـای هالککننده تابسـتان تمام میشـود
و تفریحـات فضـای بـاز دوبـاره برمیگردنـد. تـا اینجـا
هنـوز سـروکله جمعیـت توریسـتهایی کـه اواخـر
پاییـز و اوایـل زمسـتان بـه دبـی سـرازیر میشـوند،
پیدا نشـده؛ همین موضوع پاییز را به یکی از بهترین
زمانهـا بـرای سـفر بـه دبـی تبدیـل میکنـد.

فصل زمستان
دبـی بهتریـن مقصـد زمسـتانی بـرای کسـانی اسـت
کـه بـا سـرمای استخوانسـوز و روزهـای برفـی میانه
خوبـی ندارنـد. در این فصل تعداد مسـافران بیشـتر
میشـود و بـه خاطـر داسـتان همیشـگی عرضـه و
تقاضـا، هتلهـا و تفریحـات نرخهـا را بـاال میبرنـد.
عـدهای دمـای آب دریا را برای شـنا سـرد میدانند؛ با
ایـن همـه زمسـتان فصـل خوبـی بـرای آفتابگرفتن
در سـواحل یا لذتبردن از اسـتخرهای هتلهاست.
تعـدادی جشـن و رویـداد مهـم هـم در همیـن فصل
در دبـی حسـابی غوغـا میکننـد؛ مثـل جشـن روز
ملی امـارات و جشـنهای دیدنـی کریسـمس بـا
آتشبازیهـای خیرهکننـده.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *