مقاله

جزایر تفریحی استانبول

جزیره بیوک آداBüyükadaبیــــوک آدا )به تـــرکی: جــزیــره بـــزرگ( بــزرگتــرین و
پرطرفدارترین جزیره است. سواحل شنی و حالوهوای
قرن نوزدهمی آن، خصوصا در فصل بهار تا پاییز، این
جزیره را پر از گردشگرانی از سراسر دنیا میکند. بیوک آدا
دورترین جزیره است و با کشتی 5/1 ساعت از استانبول
فاصله دارد. در فصل پرمسافر به محض پیادهشدن از
کشتی با جمعیت زیادی در جزیره مواجه خواهید شد
که شاید ناخوشایند به نظر برسد؛ ولی با فاصله گرفتناز اسکله، میتوانید از فضای دنج و خلوت جزیره هم
لذت ببرید.
سعی کنید در بدو ورود یک دوچرخه یا درشکه کرایه
کنید و دور تا دور جزیره را بگردید. هر جا خسته شدید،
در یکی از کافهها یا رستورانهای دریایی یک نوشیدنی
یا غذای هیجانانگیز به بدن بزنید و از فضا لذت ببرید.
همچنین میتوانید به بازار جزیره هم سری بزنید.
یادتان نرود از خانه تابسـتانه سـابق لئون تروتسـکی،
یتیمخانه ارتدوکس یونانی و هتل 100 سـاله اسپلندید
پـاالس دیدن کنید.
همچنیـن سـاحلهای ایـن جزیـره در مقایسـه بـا
اسـتانبول بـرای شـنا تمیزتـر هسـتند و در پالژهـای آن
میتوانیـد تنی به آب بزنید. برای تماشـای جزیره از باال
پیشـنهاد میکنیم به سـمت کلیسـای ایا یورگی بروید و
از داخـل کلیسـا هـم بازدیـد کنید.

مسیر دسترسی:
در اسـکله کاباتـاش )قسـمت اروپایـی( و
یــا اســکله بســتانجی )قســمت آســیایی(
میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.

جزیره هیبلی آداHeybeliada

هیبلـی آدا، دومیـن جزیـره بـزرگ تفریحـی پرنـس بـه
شـمار مـیرود. در ایـن جزیـره هـم میتوانیـد بـا کرایـه
درشـکه یـا دوچرخـه از آن بازدیـد کنیـد.
مثـل جزیـره بیـوک آدا، طبیعت زیبـا و بناهـای تاریخی
جزیـره در بـدو ورود شـما را مجـذوب خواهنـد کـرد.
کلیسـاهای هیبلـی آدا از جاذبههـای مهـم جزیـره بـه
شـمار میرونـد. انـگار عثمانیـان فرامـوش کردهانـد تـاتمـام کلیسـاهای ایـن جزایـر را هـم تبدیـل بـه مسـجد
کننـد. پس فرصت این را دارید تا از آخرین کلیسـاهای
سـاخته شـده عصـر بیزانـس هـم بازدیـد کنید.

مسیر دسترسی:
در اسـکله کاباتـاش )قسـمت اروپایـی( و
یــا اســکله بســتانجی )قســمت آســیایی(
میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.

جزیره بورگاز آداBurgazada

بـورگاز آدا سـومین جزیـره پرنـس بـه شـماره مـیرود و
در مقایسـه بـا دو جزیـره قبلـی آرامش بیشـتری دارد.
ایـن جزیـره که بیـن کینالـی آدا و هیبلی آدا قـرار گرفته
اسـت، سـالها پیش طی یک آتشسـوزی بـزرگ تقریبا
بیشـتر جنگلهایـش از بیـن رفت.
در گذشـته بیشـتر سـاکنین ایـن جزیـره را اقلیـت
یونانیتبـار تشـکیل میدادنـد؛ امـا بعدتـر یهودیـاناسـتانبول هـم بـه آن نقلمـکان کردنـد. البتـه امـروز
تعداد کمی از سـاکنین گذشـته در جزیـره حضور دارند
و اهالـی اسـتانبول حضـور پررنگتـری در آنجـا پیـدا
کردهانـد.
از جاهای دیدنی این جزیره میشـود به موزهای اشـاره
کـرد کـه روزگاری خانه یکی از نویسـندگان ترک، سـعید
فیک آباسانیانک بوده که تاثیر مهمی در تحول داستان
کوتـاه در ادبیـات ترکیـه داشـته اسـت. همینطـور یک
دژ قدیمـی کـه یادگار یونانیان اسـت هـم در این جزیره
به چشـم میخورد.
در مقایسـه با بیوک آدا، کافه و رستورانهای کمتری در
جزیـره بورگاز آدا وجـود دارد، اما این چیزی از جذابیت
جزیـره کم نمیکند.
یادتـان نـرود کـه میتوانیـد از بـاالی تپـه دیـد خوبی به
کل جزیره داشـته باشـید.

مسیر دسترسی:
در اسـکله کاباتـاش )قسـمت اروپایـی( و
یــا اســکله بســتانجی )قســمت آســیایی(
میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.

جزیره کینالی آداKınalıada

کینالـی آدا نزدیکتریـن جزیـره بـه اسـتانبول اسـت و
کمتریـن فضـای جنگلـی را دارد. کینالـی بـه ترکی یعنی
حنـا کـه برگرفتـه از خـاک قرمز رنـگ جزیره اسـت.
کینالـی آدا پررنگترین تبعیـدگاه دوره عثمانیان بوده
اسـت. از اوایل قرن 19 تا اوایل قرن 20 بیشـتر سـاکنین
ایـن جزیره را ارمنیان تشـکیل میدادند. یک کلیسـای
تاریخـی هنوز در بـاالی جزیره به چشـم میخورد.

مسیر دسترسی:
در اسـکله کاباتـاش )قسـمت اروپایـی( و
یــا اســکله بســتانجی )قســمت آســیایی(
میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *